Skydds-, student -och doktorandombud

Våra skyddsombud jobbar för din studiemiljö!

Vid varje institution finns det skyddsombud som du kan vända dig till när något inte fungerar i studiemiljön. Skyddsombuden är precis som du, studenter på grund-, avancerad nivå eller forskarnivå, och representerar dina intressen vid respektive institutions styrelse.  

Skyddsombuden kan du kontakta för hjälp då din fysiska eller psykiska studiemiljö brister. Det kan handla om exempelvis bristande utbildningslokaler eller orimliga prestationskrav. Vid brister i jämställdhet kan du även får hjälp av vår studentrepresentant i Kommittén för lika villkor vid vetenskapsområdet medicin och farmaci.

För att komma i kontakt med rätt ombud kontakta kårens studiesocala ledamot soc@farmis.uu.se

Här hittar du riktlinjer för studenternas arbetsvillkor!

Kontakt vid studentärenden

För frågor eller ärenden rörande skyddsombud, arbetsmiljö, lika villkor, trakasserier etc:
Studiesocal ledamot
soc@farmis.uu.se

För frågor eller ärenden rörande utbildningen och dina rättigheter/skyldigheter:
Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
vicut@farmis.uu.se
Handläggare och fakultetsansvarig
handlaggare@farmis.uu.se

Vid mer komplexa ärenden kan vi komma att hänvisa till student- och doktorandombuden nedan. 

Studentombud och doktorandombud | 018 – 480 31 32 | ombud@us.uu.se

Om du som student eller doktorand stöter på problem i din utbildning är du välkommen att kontakta oss. Det kan vara att du har hamnat i en konflikt med universitetet, vill ha stöd vid disciplinärenden eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid.

Student- och doktorandombuden arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och bistår med kostnadsfri hjälp till samtliga studenter och doktorander. Du behöver inte vara medlem i en kår för denna hjälp. Vi hjälper dig på dina villkor och driver inte ett ärende framåt eller för information vidare om du inte önskar detta.

Ombuden kan:

  • Vara en neutral och oberoende instans mellan dig som student/ doktorand och Uppsala universitet i en eventuell konflikt.
  • Hjälpa dig förstå dina egna rättigheter och skyldigheter.
  • Hjälpa till med klagomål.
  • Undersöka om Uppsala universitet följer reglerna i hanteringen av dina ärenden och att dina rättigheter skyddas.

Ombuden kan inte:

  • Föra din talan gentemot Uppsala universitet när de har följt lagar, regler och riktlinjer.
  • Bestämma i ärendet.
  • Instruera eller instrueras av enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.
  • Vara en överklagandeinstans för frågor som redan behandlats av andra enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.

För att träffa student- och doktorandombuden bokas tid via mail eller telefon.

Bra att veta!
För dig som är student på grund- och avancerad nivå finns det lokala studiebevakare vid de olika kårerna som du kan vända dig till. De finns på plats på ditt egna campus och har bättre kunskap om just ditt program eller din kurs. Här hittar du kontaktuppgifter till studiebevakaren vid Farmaceutiska fakulteten: vicut@farmis.uu.se