Internationellt

Engagera dig gärna i det internationella utskottet & SNAPS

Som medlem i Farmacevtiska Studentkåren är du även medlem i SNAPS vilket ger dig en unik möjlighet till att få kontakt med farmaceuter i hela världen.

På SNAPS årliga höstmöte kommer alla SNAPS-medlemmar att ha möjlighet att närvara på plats eller via Skype och kandidera till de olika styrelseposterna.

En skriftlig nominering ska skickas in till valberedningen. I motiveringsbrevet ska du tänka på att förklara varför just du skulle passa till den aktuella posten t.ex. om du har tidigare erfarenheter som kan vara till nytta för den post du vill kandidera till.

Ordförande

Det åligger särskilt ordföranden
– att leda SNAPS-möten samt SNAPS-styrelsesammanträden.
– att dagligen sköta det fortlöpande arbetet inom SNAPS och aktivt föra dialog med kårrepresentanterna.
– att representera SNAPS i offentliga sammanhang.

Ordförande är SNAPS ansikte utåt och har det yttersta ansvaret för att representera organisationen i offentliga sammanhang. Man är huvudansvarig för att koordinera samt delegera uppgifter till övriga styrelsemedlemmar. Som ordförande har man inte alltid en specifik arbetsuppgift utan snarare är man ansvarig för att mål uppnås, att saker och ting planeras i tid samt att en god stämning och motivation råder i styrelsen. För att passa som ordförande bör du vara positiv, engagerad och tycka om att planera samt genomföra projekt. Du bör även klara av att delegera ut arbetsuppgifter och se till så övriga styrelsemedlemmar sköter sitt jobb. Som ordförande måste du vara lättillgänglig, kunna svara på frågor samt stötta övriga styrelsemedlemmar om de stöter på problem.

Kassör

Det åligger särskilt kassören
– att föra SNAPS ekonomiska räkenskaper under årets gång.
– att vid verksamhetsårets slut avlägga ekonomisk rapport.
– att lägga ett förslag till budget inför nästkommande verksamhetsår.

SNAPS kassör är huvudansvarig för ekonomin. Kassören ska fortlöpande föra organisationens räkenskaper och vid verksamhetsårets slut avlägga en ekonomisk rapport samt presentera förslag på nästkommande års budget. Som kassör ansvarar man också för en stor del av kontakten med företag och man planerar sponsorsökningen för olika event. SNAPS kassör är även rekommenderad att stå som firmatecknare för organisationen, tillsammans med ordförande. Som kassör är man aktiv i alla delar av SNAPS, och att vara kassör innebär ett stort ansvar som är mycket lärorikt.

Sekreterare

Det åligger särskilt sekreteraren
– att upprätta föredragningslista samt kalla till styrelsemöten och SNAPS-möten.
 att föra protokoll vid SNAPS-mötets samt SNAPS-styrelsens sammanträden.
– att insamla och vidarebefordra information till medlemskårerna och SNAPSstyrelsen.

Som sekreterare kommer ditt huvudsakliga ansvarsområde vara att sköta SNAPS dokumenthantering. Det innebär att du tillsammans med ordförande kommer att skicka inbjudan och kallelse till de årliga mötena samt till andra SNAPS arrangemang. Det är din uppgift som sekreterare att se till att SNAPS styrelsemöten protokollförs och justeras korrekt. Som sekreterare kommer du även ansvara för att hemsidan uppdateras kontinuerligt.

EPSA Liasion Secretary

Det åligger särskilt EPSA Liasion Secretary
– att på ordförandens uppdrag biträda ordföranden samt vid dennes förfall fullgöra dennes åtaganden.
– att tillsammans med den officiella kontaktpersonen för IPSF, koordinera det internationella arbetet inom SNAPS med särskilt ansvar för frågor rörande EPSA.
– att vederbörlig information kring internationella frågor kommer medlemskårerna till handa.

EPSA-kontaktperson främsta uppgift är att tillsammans med IPSF-kontaktperson samt ordföranden sköta koordinationen av det internationella arbetet i SNAPS. EPSA-kontaktperson blir SNAPS ansikte utåt i EPSA och tilldelas där rollen Liaison Secretary (LS) och är därmed förmedlaren av EPSA till nationell nivå. Viktiga uppgifter för LS är att aktivt sprida information till svenska studenter rörande EPSAs olika evenemang, praktikplatser, kongresser och annan EPSA-relaterad information. Som LS inom EPSA deltar du aktivt i diskussioner som rör organisationen, hjälper andra länders LS, håller kontakt med EPSA:s olika team members samt åker oftast som Officiell Delegat på de två årliga kongresserna där General Assembly hålls. Som officiell delegat sitter du med Sveriges rösträtt och för alltså Sveriges farmacistudenters talan inom europeiska frågor. Det åligger också i LS roll att anordna en svensk delegation som åker med till kongresserna Annual Congress och Autumn Assembly.

IPSF Contact Person

Det åligger särskilt IPSF Contact Person
– att på ordförandens uppdrag biträda ordföranden samt vid dennes förfall fullgöra dennes åtaganden.
– att tillsammans med den officiella kontaktpersonen för EPSA, koordinera det internationella arbetet inom SNAPS med särskilt ansvar för frågor rörande IPSF. att vederbörlig information kring internationella frågor kommer medlemskårerna till handa.

IPSF-kontaktperson sköter tillsammans med ordförande och EPSA-kontaktperson koordinationen av det internationella arbetet inom SNAPS. IPSF-kontaktperson har också till uppgift att se till att information kring internationella frågor kommer medlemskårerna tillhanda. Denna post fungerar som länk mellan IPSF och SNAPS och ska även möjliggöra att IPSF:s kampanjer kan genomföras på både lokal och nationell nivå. Det åligger IPSF-kontaktperson att sätta ihop en delegation till den årliga kongressen samt eventuellt till andra evenemang.

Ledamot

Det åligger särskilt ledamoten
– att ansvara för att SNAPS finns representerat på medlemskårernas studieråd och fungera som en länk till SNAPS.
– att arbete för att upprätthålla kontakt mellan de olika medlemskårerna.
– att representera SNAPS-ordförande då denna inte kan närvara

Ledamoten jobbar främst på nationell nivå och har till uppgift att representera SNAPS styrelse på lokala studieråd, arbeta för att upprätthålla kontakten mellan de olika medlemskårerna samt representera SNAPS ordförande då denna inte kan närvara. Ledamotens roll kan varieras från år till år. 2014 har ledamoten även varit länken mellan studenterna i Uppsala, där SNAPS lokala grupp finns, och Göteborg samt Umeå.

PR-ansvarig

Det åligger särskilt PR-ansvarig
– att marknadsföra SNAPS, event och kongresser för studenter.
– att ha det yttersta ansvaret för planering inför event
– att ha det yttersta ansvaret för grafiskt materia

Som PR-ansvarig är din främsta uppgift att sköta marknadsföringen och informera om SNAPS, dess verksamhet, event och kongresser. PR-ansvarig är, tillsammans med ordförande, SNAPS ansikte utåt mot studenterna och medlemskårerna (därför är det ett plus om du tycker om att prata inför och inspirera folk). PR-ansvarig har det yttersta ansvaret för allt grafiskt material och uppdatering av SNAPS Facebooksida.

Revisor

Det åligger revisorerna
– att granska SNAPS styrelses verksamhet och ekonomiska förvaltning samt till vårmötet avge revisorernas rapport därom. Rapporten skall vara färdig så att den kan sändas ut till medlemskårerna senast en vecka innan vårmötet.

Revisor sökes för år 2015. Arbetet sträcker sig inte över hela verksamhetsåret utan tar slut när revisonen väl har utförts och presenterats.

ÖVRIGA FRÅGOR?

Eller om du vill ha mer information om de enskilda posterna, mer info om vad som krävs av dig eller något annat – tveka inte att kontakta PR@snaps-online.se

Besök även SNAPS hemsida: snaps-online.se