Hjälpfunktioner vid funktionshinder

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet. Det kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar. Du ska kunna visa intyg på funktionsnedsättningen.

Funktionshinder är enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns från födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.”

Vilket stöd du behöver beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna. Stödet planeras och utformas i samråd med dig som student. Om du behöver stöd så kontaktar du någon av samordnarna för studenter med funktionshinder vid universitet. Kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.

Det är viktigt att du redan när du anmäler dig till ett program eller en kurs tar kontakt med universitets samordnare för studenter med funktionshinder för att planera stödet.

Har du en tillfällig skada eller sjukdom så omfattas du inte av det här stödet. Behöver du tillfälligt stöd ska du istället vända dig till studievägledaren på din institution.

Hjälp du kan få
  • Anteckningsstöd
  • Anpassning av undervisning och vid examination
  • Teckenspråkstolk och skrivtolk
  • Mentor och annat personligt stöd
  • Språkstöd
  • Tillgängliga lokaler
  • Extra lärarstöd

Ovan information är hämtad från Uppsala universitets hemsida för hjälp att få vid funktionshinder & studier