Vårt uppdrag

Kursrepresentanter och studentrepresentanter
Kårens studiebevakning drivs till stor del av våra kursrepresentanter och studentrepresentanter. Studentrepresentanterna sitter med och representerar kårens åsikt i varje beslutande och beredande organ inom farmaceutiska fakulteten och Uppsala universitet. Studentrepresentanterna väljs av kårens medlemmar och representerar de åsikter som kårens medlemmar gemensamt har beslutat om vid antagandet av kårens åsiktsprogram.

Skrivelser och remissvar
För att skapa bra förutsättningar för studier vid Uppsala universitet är kåren även remissinstans gentemot Uppsala universitet, Utbildningsdepartementet och andra enheter som tar beslut om frågor som rör studenterna vid farmaceutiska fakulteten och Uppsala universitet. Skrivelserna skrivs av kårens presidium, ofta i samråd med berörda studentrepresentanter.

Skyddsombud
Vid varje institutionsstyrelse finns skyddsombud som du kan vända dig till när något inte fungerar i studiemiljön. Skyddsombuden är precis som du, studenter vid Farmaceutiska fakulteten och representerar dina intressen vid respektive institutions styrelse. Har du upptäckt brister i den fysiska eller psykiska studiemiljön är det hit du kan vända dig!

Studieråd
På studierådets möten medverkar kursrepresentanter, studentrepresentanter och alla studenter som är intresserade av vad som är aktuellt inom de farmaceutiska utbildningarna. När en stor fråga inte täcks av åsiktsprogrammet tas den hit för att debatteras, detta för att åsikten ska vara väl förankrad hos studenterna. Studierådet har ett möte i månaden. Kom på studierådet om du vill veta vilka frågor som är aktuella inom fakulteten just nu. Alla är välkomna!

Doktorandrådet (FDR)
Farmacevtiska Doktorandrådet handhar kårens frågor rörande forskning och forskarutbildning, deras mål är en trygg utbildning från antagning till disputation för alla doktorander. Farmacevtiska Doktorandrådet är en del av Doktorandnämnden ett gemensamt organ för alla Uppsala Universitets forskarstuderande.

Nationell- och internationell studiebevakning
Eftersom att vårt huvudfokus ligger på de farmaceutiska utbildningarna är det viktigt att hålla sig ajour med vad som händer med farmaciutbildningarna nationellt och internationellt. Det gör vi genom samarbete med Swedish National Association of Pharmaceutical Students (SNAPS), European Pharmaceutical Student Association (EPSA) och Internationel Pharmacutical Students Federation(IPSF). De internationella kontakterna sköts av det internationella utskottet.

Studentombudsmannen
Det finns många regler och riktlinjer som gäller för dina studier på universitetet. Som grundutbildning-/doktorandstudent kan det vara svårt att hålla reda på vad som gäller i olika situationer. Ombudet hjälper dig att svara på vilka regler som gäller och ger råd för att lösa problem som uppstått. Studentombudet upmärksammar även kårernas studentrepresentanter på nya problemtrender. Det möjliggör att vi kan försöka åtgärda problemet och på så sätt undvika att det drabbar andra.

Var med och påverka genom att:
 • Bli medlem i kåren
  Ditt medlemskap behövs för att kåren ska få en stark röst! Ditt medlemskap ger oss medel att skapa bra skyddsfunktioner för studenter som behöver hjälp och makt att driva studenternas frågor i beslutande organ inom universitetet. Man kan likna kåren vid ett fackförbund. För att kåren ska kunna göra sin röst hörd, krävs det medlemmar i ryggen. Dessa medlemmar är vi studenter.
 • Delge dina åsikter genom att svara på kursutvärderingar
  Ju större svarsfrekvens kursvärderingarna får desto mer representativt blir resultatet. Kursvärderingar med hög svarsfrekvens får därför ett högre genomslag vid förändringsarbetet. Att ge positiv feedback på de bästa momenten i kursen, att uppärksamma förbättringspotential och ge konstruktiva förslag på förbättringar är alla exmpel på hur du kan påverka din utbildning och framtidens farmaceuter.
 • Delta vid kårens studieråd
  På kårens studieråd möts medlemmar för att ta ställning till olika ärenden som rör våra utbildningar. Vi behöver din åsikt för att kunna representera den så väl som möjligt! Alla är välkommna.
 • Kom på kårmöten och besluta om kårens åsiktsprogram- och styrdokument 
  Kårens medlemmar har de yttersta makten över vilka frågor kåren ska driva inom universitetet. Det är även kårens medlemmar som beslutar om vilka studenter som ska företräda dem. Vi behöver din röst för att få en bred mångfald bland våra representanter!
 • Bli kursrepresentant
  Som kursrepresentant få du framföra kursens åsikter vid ett möte med kursansvarige. Detta är en perfekt post att starta ditt engagemang med! Kontakta handlaggare@farmis.uu.se om du vill veta mer.
 • Bli studentrepresentant
  Vill du representera kårens åsikter finns det många olika organ som du kan bli studentrepresentant i, allt från musikrådet till universitets styrelse. Kontakta valberedningen på val@farmis.uu.se om du är intresserad! Information om de centrala studentrepresentantuppdragen (de som inte bara rör Farmaceutiska fakulteten utan hela universitetet) kan du hitta härDär kan du också direkt söka lediga uppdrag och läsa mer om vad det innebär att vara studentrepresentant