Styrelsen

Ordförande | Elin Svedin | ordf@farmis.uu.se | 076- 242 70 07
Som kårens ordförande är man en av tre presidialer i kårens styrelse. Det åligger ordföranden att leda den dagliga verksamheten på kåren, sammankalla till och leda styrelsemöten och ämbetsmannaråd samt ansvara för information såväl internt som till externa aktörer . Som ordförande är man också arbetsledare för anställd personal. Ordföranden har många representativa uppdrag både inom och utanför universitetet och studentvärlden, ordföranden för i alla dessa sammanhang medlemmarnas talan och verkar för deras bästa.

E-mail: ordf@farmis.uu.se

Vice ordf med ansvar för ekonomi | Jenny Nilsson | vicek@farmis.uu.se | 073-535 11 23

Vice ordförande med ansvar för ekonomi har ansvar för kårens ekonomi. Detta är inget direkt handhavande av pengar utan snarare är man ytterst ansvarig för att medlemmarnas pengar förvaltas på ett lämpligt sätt. Vice ordförande med ansvar för ekonomi är också ordförandes ställföreträdande, så om denne inte kan fullföra sitt arbete är det jag som tar över. Om du har funderingar om ditt kårleg eller andra studentkort är det i första hand mig du ska vända dig till.

E-mail: vicek@farmis.uu.se

Vice ordf med ansvar för utbildningsfrågor | Anton Astré | vicut@farmis.uu.se | 076- 556 80 13

Som vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor har jag tillsammans med kårens ordförande och vice ordförande med ansvar för ekonomi, ett övergripande ansvar för kårens verksamhet. Huvuduppgiften är att bevaka medlemmarnas studiesituation och verka för en god studiemiljö. Jag sitter som ordinarie studentrepresentant i GRUFF (Grundutbildningskommittén vid Farmaceutiska fakulteten), där uppgiften är att bevaka studenternas intressen. Jag är också ordförande i kårens studieråd – mötesplatsen och diskussionsforumet där studier och studiesociala frågor behandlas. Har du synpunkter på din utbildning eller känner att du behöver hjälp med studierelaterade frågor, så är det mig du ska vända dig till!

E-mail:  vicut@farmis.uu.se

Handläggare | Ernst Andersson | handlaggare@farmis.uu.se | 076-118 96 89

Som fakultetsansvarig arbetar man heltid med att granska och sammanställa samtliga kursvärderingar som inkommer från farmaceutiska fakulteten. Arbetet innebär att bevaka våra utbildningars kvalitet och utveckling men även att vara en kontaktperson för kursrepresentanterna. Fakultetsansvarige sitter även med i gymnasiehelgskommittén. Gymnasiehelgen är ett projekt där gymnasieelever från hela landet bjuds in på några informationsrika dagar. Fakultetsansvarige är även ledamot i GRUFF (grundutbildningskommittén farmaceutiska fakulteten) och STURE (studentrekryterings-gruppen). Som handläggare sitter man i FaS styrelse, man är FaS PR-ansvarige vilket innebär att man ansvarar för FaS informationsflöde. Handläggaren är även delaktig i studierådet.

E-mail: handlaggare@farmis.uu.se

Studiesocial ledamot | Lovisa Olsson | soc@farmis.uu.se | 070-344 69 81

Som vice ordförande i studierådet har man ansvar för studiesociala frågor. Man försöker därmed se till att fakulteten ser till den egna individen, vad denna har för andra krav på sig förutom studierna t.ex. barn, CSN, arbete, familj. Även bostadsfrågan ligger på denna posts bord. Att arbeta med och mot fakulteten är mycket intressant och säkerställer att studenternas synpunkter och önskningar kommit fram innan beslut tas som berör dem. Samtidigt fungerar man som ett organ som kan informera om vad som är på gång för studenterna på olika områden.

E-mail: soc@farmis.uu.se

Klubbmästare | Emma Ekström | klm@farmis.uu.se | 076- 232 75 21

På Pharmen händer det mycket! Min uppgift som Klubbmästare är att ansvara för Klubbverket och all dess verksamhet. Detta inkluderar alla fester samt städningen av kårhuset. Jag är även Klubbverkets representant gentemot kårstyrelsen. Varje termin ordnas två stora gasquer och däremellan arrangeras klassfester, tentafester, födelsedagskalas, temapubar och mycket, mycket annat. Dessutom är kårhuset tillgängligt för uthyrning och speciellt populärt bland doktorander som använder festsalen för sina disputationsmiddagar. Alla amöbor ligger mig väldigt varmt om hjärtat och genom att hjälpa Amöberiet att arrangera en bra välkomstmottagning varje termin hoppas jag att alla nya kårmedlemmar känner sig välkomnade till Pharmen! Välkomna är också samtliga medlemmar till Klubbverket för att delta i vår verksamhet!

E-mail: klm@farmis.uu.se

Arbetsmarknadsansvarig | Isabel Carlsson | arb@farmis.uu.se |072- 726 73 27

Arbetsmarknadsansvarig och tillika ordförande i Arbetsmarknadsutskottet ansvarar för kårens samarbetsavtal och kontakten med den farmaceutiska arbetsmarknaden. I kårens externa och interna sponsringsverksamhet har arbetsmarknadsansvarig en samordnande roll. Om något företag vill komma i kontakt med Farmacevtiska Studentkåren ska detta ske genom mig.
Arbetsmarknadsansvarige ansvarar för att ordna aktiviter med arbetslivsanknytning under universitetsveckorna för de studenter som gör sin apotekspraktik.
Arbetsmarknadsansvarig är även projektledare för Pharmada, Sveriges största arbetsmarknadsdag för farmaceuter, som anordnas i mars varje år.

E-mail: arb@farmis.uu.se

Sekreterare | Alva Hultén | sekr@farmis.uu.se | 070-719 98 06
Sekreteraren sammankallar till möten, skriver protokoll under kår- och styrelsemöten samt håller kårens ämbetsmannalistor, stadgar och reglemente uppdaterade. Sekreteraren är även ordförandens högra hand i styrelsearbetet. Kontakta sekreteraren om du vill ha direkt telefonnummer eller e-postadress till någon av kårens ämbetsmän. Det är också hit du ska vända dig med frågor kring din ämbetsmannabeskriving, samt verksamhetsplan och -berättelse.

E-mail: sekr@farmis.uu.se