New student

Välkommen till Uppsala och Grattis till att Du har blivit antagen till en
av de bästa farmaciutbildningarna i Sverige! Välkommen till Farmacevtiska studentkåren, även kallat FaS eller Farmis, studentkåren för dig som studerar vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.

 

En studentkår är en medlemsorganisation vid ett universitet vars främsta uppgift är att bedriva studiebevakning. Detta har vi gjort sedan vi grundades 1896, vilket gör oss till en av Uppsalas äldsta kårer! Vår målsättning är att vi ska ta examen vid världens främsta farmaciutbildning och detta arbetar vi för dagligen genom att sitta med i olika arbetsgrupper, nämnder, råd och kommittéer vid universitetet. Kårens dagliga verksamhet bedrivs av dina blivande studiekamrater i kårhuset Pharmen. Ditt medlemskap gör att vi kan förbättra din utbildning.

 

Till Pharmen på Dag Hammarskjölds väg 16 är Du alltid varmt välkommen. Här finns studieplatser, datorer, skrivare och mötesrum. Du kan även köpa och sälja kurslitteratur via kursbokstorget, värma matlådan samt spela biljard och pingis.

 

Har du några frågor eller förslag om din utbildning, hör gärna av dig till kåren eller ta upp dem på Studierådet. Studierådet är vårt forum dit alla studenter är välkomna att uttrycka åsikter om universitetet.
En annan viktig del av FaS verksamhet är arbetslivsanknytning. Mentorsakademin som består av apotekare och receptarier som har studerat vid Uppsala universitet anordnar varje termin temakvällar där Du får chansen att lära känna yrkesverksamma farmaceuter och lära dig mer om vad du kan göra efter din examen. Kåren anordnar även Pharmada varje år, Sveriges största
arbetsmarknadsdag för farmaceuter, med syftet att skapa en mötesplats mellan farmacistudenter och arbetsmarknaden. Där får du chans att skapa kontakter med framtida arbetsgivare från bl.a. läkemedelsindustrin, vården, apoteksväsendet och konsultföretag. Ett ypperligt tillfälle att fixa sommarjobb eller jobb till efter examen.
Om du känner att du vill engagera dig i något utöver dina studier har FaS förutom studiebevakning och arbetslivsanknytning även social verksamhet som passar alla. Vi har en studentdriven pub och ett café, orkestern Dragos, ett internationellt utskott, ett idrottsutskott, kårtidningen Reptilen och mycket, mycket mer.

Ännu en gång vill vi från Farmacevtiska studentkåren gratulera till antagningen och önska Dig stort lycka till med dina tre eller fem år i Uppsala!

Kind regards
Farmacevtiska studentkårens styrelse

—-

Welcome to Uppsala and Congratulations to you for being accepted to one of the best Pharmaceutical education in Sweden! Welcome to the Pharmaceutical Student Union, also called Farmacevtiska Studentkåren, FaS or Farmis, the Student Union for those studying at the Faculty of Pharmacy at Uppsala University.

 

A student union is a member organization at a university whose primary task is to conduct study supervision. We have done this since we were founded in 1896, which makes us one of Uppsala’s oldest Student Unions. Our goal is for us to graduate from the world’s finest Pharmaceutical education and we are working for this everyday by sitting in different working groups, boards, councils, and committees at the Univeristy. The student union’s daily activities are conducted by your future classmates in the student union house Pharmen. Your membership enables us to improve your education.

You are always welcome to Pharmen on Dag Hammarskjölds väg 16. Here we have study areas, computers, printers and meeting rooms. You can also buy and sell course literature via the course literature square ‘Farmis kursbokstorg’, heat up your lunch box and play pool or ping pong.

If you have any questions or suggestions about your education, please do not hesitate to contact the student union or to bring them up at the student council ‘Studierådet’. Studierådet is our place where all students are welcome to express their opinions about the University. Another important part of the FaS acitivity is labour market links. The Mentors Academy consisting of pharmacists who have studied at Uppsala University organizes each semester’s theme evenings where you get the chance to get to know professional pharmacists and learn more about what you can do after your degree. FaS also organizes Pharmada each year, Sweden’s largest labor market day for pharmacists, with the aim of creating a meeting place between pharmacist students and the labor market. You will have the opportunity to create contacts with future employers from Pharmaceutical industry, healthcare, pharmacy and consulting companies. This is a great opportunity to fix summer jobs or work for after graduation.
If you want to get involved in something beyond your studies, FaS also has social activities that fit everyone in addition to study and working life. We have a student-driven pub and café, the orchestra Dragos, an International committee, a Sports committee, the Student Union paper Reptilen and much, much more.

Once again, we want to congratulate you from the Pharmaceutical Student Union and wish you good luck with your three or five years in Uppsala!

 

Best regards
The Pharmaceutical Student Union’s Board