Uppsala University Health Summit

For English see below.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Uppsala Health Summit är en internationell, årligt återkommande mötesplats för beslutsfattare, opinionsbildare och experter för samtal om hur vi kan använda kunskap från forskning och innovationer för bättre hälsa och bättre vård. Samtliga delegater är personligt inbjudna personer från industri, politik, akademi, vård och civilsamhället, och kommer från olika delar av världen.

Tema för mötet 14 – 15 juni 2018 är cancervård, med visst fokus på hur vi ska bli bättre på att utnyttja och utveckla data i biobanker, register och journaler för en effektivare och mer jämställd vård.

Vi söker nu 1 – 2 personer som under en begränsad tid kan assistera oss med att kartlägga nyckelaktörer, på organisations- och personnivå, att bjuda in till 2018 års möte.

Du hittar mer information om Uppsala Health Summit på www.uppsalahealthsummit.se.

Arbetsuppgifter:
Kartläggning av nyckelaktörer inför Uppsala Health Summit 2018 ska inriktas på organisationer och personer som är har en ledande position inom sin organisation, och visst inflytande på internationell nivå. Arbetet ska utmynna i en aktuell förteckning över nyckelaktörer, organisationer och nyckelpersoner inom dessa organisationer, med korrekta kontaktuppgifter.

Under arbetet kommer du att få stöd från och rapportera till Uppsala Health Summits projektledning och experter i programkommittén, dvs forskare från olika vetenskapliga områden vid bl.a. Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, utöver många externa, oftast internationella, kontakter.

Detta är ett deltidsjobb som till stor del kan utföras från hemmet vid de tider som passar dig, men du måste naturligtvis kunna ta kontakt med människor när de är tillgängliga. Med tanke på att vi arbetar med kontakter i alla delar av världen, betyder det att du ibland kan behöva arbeta på udda tider.

Kvalifikationskrav:
Du som söker ska ha grundläggande kunskaper om internationell utveckling och politik, samt ett intresse för hälsopolitiska frågor, och gärna ha intresse och viss inblick i just årets ämne, cancervård.

För att söka det här jobbet ska du

  • kunna använda engelska som arbetsspråk,
  • vara uthållig och noggrann,
  • vara van att kontakta och skapa relationer med personer du tidigare inte mött.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Vi tror att en lämplig bakgrund kan vara pågående eller avslutade master-studier i ämnen som exempelvis global hälsa, vårdprogram, läkemedelsutveckling, marknadsföring, eller statsvetenskap.

Vi ser gärna att du som söker är student vid Uppsala universitet eller SLU.

Lön: 130 kronor / timme.
Tillträde: 2018-01-08 eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2018-03-31 eller enligt överenskommelse.
Anställningens omfattning: Enligt överenskommelse, totalt cirka 80-120 timmar, utspritt över anställningsperioden.
Upplysningar om anställningen lämnas av Madeleine Neil, madeleine.neil@uadm.uu.se, telefon 018-471 19 37.

Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2017UFV-PA 2017/4368.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Uppsala University is a comprehensive research-intensive university with a strong international standing. Our mission is to pursue top-quality research and education and to interact constructively with society. Our most important assets are all the individuals whose curiosity and dedication make Uppsala University one of Sweden’s most exciting workplaces. Uppsala University has 40,000 students, 7,000 employees and a turnover of SEK 6.5 billion.

Uppsala Health Summit is an international, annual arena for decision-makers, opinion builders and experts for dialogue on how we to implement knowledge from research and innovations for better health and healthcare. All delegates are personally invited, and come from industry, politics, academia, healthcare and civil society, and from different parts of the world..  The Summit 14 – 15 June 2018 will focus on cancer care, with a focus on how we can improve the usage and development of data in biobanks, registries, patient records etc.. for a more efficient and equal care.

We are looking for 1-2 persons who under a limited time can assist us mapping key actors, organizations and persons, suitable to invite to the summit 2018.

More information on Uppsala Health Summit is available on our web, www.uppsalahealthsummit.se.

Duties:
The mapping of stakeholders shall focus on organisations of importance for the development of cancer care, primarily on ´international level, and persons in a leading position within these organisations. The aim is to establish a relevant and up-to-date list of invitees, with verified contact details.

During the work you will receive support from and report to Uppsala Health Summit’s project management and the experts in the program committee, i.e. researchers from different scientific areas at i.a. Uppsala University and the Swedish University of Agriculture, in addition to external, mainly international contacts.

This is a part-time job that can largely be carried out from home at hours that suit you, but you must of course be able to connect with people when they are available. Considering that we are working with contacts in all parts of the world, this means that you may sometimes need to work at odd hours.

Requirements:
The successful candidate will have a basic prior interest in international policy development, with a focus on global health policy issues, and preferably already have some insights in the focus area of this summit, cancer care.

To be suitable for this job, you shall:

  • be able to use English as working language
  • be tenacious and meticulous
  • feel comfortable initiating contact with persons you have never met

Additional qualifications:
You may be about to finish a master in subjects like Global Health, Caring Sciences, Pharmaceutical Development, Marketing or Political Sciences, or you may already have finished your studies and are now looking for your next opportunities.

We particularly welcome students at Uppsala University and the Swedish University for Agricultural Sciences to apply.

Pay: 130 SEK/hour
Starting: 2018-01-08 or as otherwise agreed.
Type of employment: Temporary position ending 2018-03-31 or as otherwise agreed
Working hours: According to individual agreement, in total c:a 80-120 hours over a period of 2 – 3 months.
For further information about the position please contact Madeleine Neil, madeleine.neil@uadm.uu.se, telefon 018-471 19 37.

You are welcome to submit your application no later than 2017-12-15, UFV-PA 2017/4368. 

Are you considering moving to Sweden to work at Uppsala University? If so, you will find much information about working and living in Sweden at www.uu.se/joinus. You are also welcome to contact the International Faculty and Staff Services at ifss@uadm.uu.se.

We decline offers of recruitment and advertising help. We only accept the application the way described in the advertisement.