Ny student

Välkommen till Uppsala och Grattis till att Du har blivit antagen till en
av de bästa farmaciutbildningarna i Sverige! Välkommen till Farmacevtiska studentkåren, även kallat FaS eller Farmis, studentkåren för dig som studerar vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.

En studentkår är en medlemsorganisation vid ett universitet vars främsta uppgift är att bedriva studiebevakning. Detta har vi gjort sedan vi grundades 1896, vilket gör oss till en av Uppsalas äldsta kårer! Vår målsättning är att vi ska ta examen vid världens främsta farmaciutbildning och detta arbetar vi för dagligen genom att sitta med i olika arbetsgrupper, nämnder, råd och kommittéer vid universitetet. Kårens dagliga verksamhet bedrivs av dina blivande studiekamrater i kårhuset Pharmen. Ditt medlemskap gör att vi kan förbättra din utbildning.

Till Pharmen på Dag Hammarskjölds väg 16 är Du alltid varmt välkommen. Här finns studieplatser, datorer, skrivare och mötesrum. Du kan även köpa och sälja kurslitteratur via kursbokstorget, värma matlådan samt spela biljard och pingis.

Har du några frågor eller förslag om din utbildning, hör gärna av dig till kåren eller ta upp dem på Studierådet. Studierådet är vårt forum dit alla studenter är välkomna att uttrycka åsikter om universitetet.
En annan viktig del av FaS verksamhet är arbetslivsanknytning. Mentorsakademin som består av apotekare och receptarier som har studerat vid Uppsala universitet anordnar varje termin temakvällar där Du får chansen att lära känna yrkesverksamma farmaceuter och lära dig mer om vad du kan göra efter din examen. Kåren anordnar även Pharmada varje år, Sveriges största arbetsmarknadsdag för farmaceuter, med syftet att skapa en mötesplats mellan farmacistudenter och arbetsmarknaden. Där får du chans att skapa kontakter med framtida arbetsgivare från bl.a. läkemedelsindustrin, vården, apoteksväsendet och konsultföretag. Ett ypperligt tillfälle att fixa sommarjobb eller jobb till efter examen.
Om du känner att du vill engagera dig i något utöver dina studier har FaS förutom studiebevakning och arbetslivsanknytning även social verksamhet som passar alla. Vi har en studentdriven pub och ett café, orkestern Dragos, ett internationellt utskott, ett idrottsutskott, kårtidningen Reptilen och mycket, mycket mer.

Ännu en gång vill vi från Farmacevtiska studentkåren gratulera till antagningen och önska Dig stort lycka till med dina tre eller fem år i Uppsala!

Vänliga hälsningar
Farmacevtiska studentkårens styrelse

—-

Welcome to Uppsala and Congratulations to you for being accepted to one of the best Pharmaceutical education in Sweden! Welcome to the Pharmaceutical Student Union, also called Farmacevtiska studentkåren, FaS or Farmis, the Student Union for those studying at the Faculty of Pharmacy at Uppsala University.

A student union is a member organization at a university whose primary task is to conduct study supervision. We have done this since we were founded in 1896, which makes us oneof Uppsala’s oldest student union. Our goal is for us to graduate from the world’s finest Pharmaceutical education and we are working for this everyday by sitting in different working groups, boards, councils, and committees at the Univeristy. The student union’s daily activities are conducted by your future classmates in the student union house Pharmen. Your membership enables us to improve your education.

You are always welcome to Pharmen on Dag Hammarskjölds väg 16. Here we have study areas, computers, printers and meeting rooms. You can also buy and sell course literature via the course literature square ‘Farmis kursbokstorg’, heat up your lunch box and play pool or ping pong.

If you have any questions or suggestions about your education, please do not hesitate to contact the student union or to bring them up at the study council ‘Studierådet’. Studierådet is our place where all students are welcome to express their opinions about the university. Another important part of the FaS acitivity is labour market links. The Mentors Academy consisting of pharmacists who have studied at Uppsala University organizes each semester’s theme evenings where you get the chance to get to know professional pharmacists and learn more about what you can do after your degree. FaS also organizes Pharmada each year, Sweden’s largest labor market day for pharmacists, with the aim of creating a meeting place between pharmacist students and the labor market. You will have the opportunity to create contacts with future employers from Pharmaceutical industry, healthcare, pharmacy and consulting companies. This is a great opportunity to fix summer jobs or work for after graduation.
If you want to get involved in something beyond your studies, FaS also has social activities that fit everyone in addition to study and working life. We have a student-driven pub and cafe, the orchestra Dragos, an international committee, a sports committee, the Student Union paper Reptilen and much, much more.

Once again, we want to congratulate you from the Pharmaceutical Student Union and wish you good luck with your three or five years in Uppsala!

Best regards
Pharmaceutical Student Union’s board

Please follow and like us:

Sommarjobb

Sommarjobb

En receptariestudent eller apotekarstudent i Uppsala sökes som kan hjälpa till som lärare inför omtenta i biokemi och allmänkemi (R1) i augusti. Möten kan också ske via tex Skype. Tid och ersättning enligt överenskommelse.

Är du intresserad? Hör av dig till Sarah, 0724025405

Please follow and like us:

Bli fadder på pluggstugor HT17!

Vill du hjälpa nya studenter med plugget? Vi söker två faddrar för att hålla i pluggstugor på Pharmen under HT17. Under terminen så planeras tre pluggstugor på två timmar med en timmes förberedelse. Puggstugorna kommer främst fokusera på kurserna under första terminen. Detta är en fantastisk chans för dig att öva upp dina pedagogiska färdigheter och damma av kunskaper från föregående terminer. Som fadder under HT17 har du även merit om du söker till att vara fadder under VT18 då faddrar kommer att arvoderas. Maila soc@farmis.uu.se om du är intresserad!

Please follow and like us:

Studierådets pristagare 2017

På majmötet tillkännagavs Studierådets pristagare 2017 i pedagogik, studentbemötande och studentinflytande. Klicka på namnen för att läsa motiveringarna. Vill du vara med och bestämma vem som ska få priset nästa år? Kom på Studieråden nästa termin!

Pristagarna 2017 är:

Please follow and like us:

Gör utbyte via Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 26 veckor.

Den 23 maj kl. 16.00-17.30 kommer det att hållas ett ett informationsmöte om hur ansökan till MSF går till. På plats kommer även en tidigare MFS-stipendiat att finnas.

Plats: Ångström, sal 2001 (Hus 2, i markplan)

Läs mer: https://www.uu.se/student/utlandsstudier/mfs/

Please follow and like us:

Demo av system för E-tentor

Demo av system för E-tentor

Hej!

Välkommen till demonstrationer av olika system för e-tentor, d.v.s. examination vid dator i skrivsal.

Vi vänder oss till intresserad personal och studenter från samtliga fakulteter. Vi hoppas på en bred uppslutning, men platserna är begränsade till ca 100 personer per tillfälle. Vi ber er sprida denna information vidare till lärare, kursadministratörer och studenter.

Dessa demonstrationer är ett led i en marknadsundersökning gällande digitala examinationer och utgör ett stöd i den fortsatta processen mot målet att införa ett system brett för universitetet.

Totalt är det 8 olika system som kommer att visas. Visningen med frågestund beräknas ta ca 1.5-max 2 timmar. Vi ser gärna att man deltar på flera av visningarna. Anmälan görs på respektive länk nedan.

De som deltar i dessa demonstrationer inbjuds att svara på en enkät om det förevisade systemet för att bedöma funktionalitet, användarvänlighet mm. Länk till enkät kommer att skickas ut redan före demonstrationen.

För att nå så många som möjligt använder vi fler informationskanaler. Vi ber dig ha överseende med detta, d.v.s. om du eventuellt redan har fått denna information.

 

Nedan hittar ni länkarna till de olika tillfällena. Alla länkarna är öppna redan nu, men stänger olika tid.

27/4, det digitala tentamenssystemet: Examsoft, denna visning är på engelska. (anmälan stänger den 24/4)

http://doit.medfarm.uu.se/kurt10187

2/5, det digitala tentamenssystemet: Inspera, denna visning är på svenska. (anmälan stänger den 30/4)

http://doit.medfarm.uu.se/kurt10188

3/5, det digitala tentamenssystemet: Fry-it, denna visning är på engelska. (anmälan stänger den 30/4)

http://doit.medfarm.uu.se/kurt10189

8/5, det digitala tentamenssystemet: Digiexam, denna visning är på svenska. (anmälan stänger den 3/5)

http://doit.medfarm.uu.se/kurt10190

9/5, det digitala tentamenssystemet: UNIwise, denna visning är på svenska. (anmälan stänger den 3/5)

http://doit.medfarm.uu.se/kurt10191

10/5, det digitala tentamenssystemet: Cirrus, denna visning är på engelska. (anmälan stänger den 5/5)

http://doit.medfarm.uu.se/kurt10192

11/5, det digitala tentamenssystemet: Dugga, denna visning är på svenska. (anmälan stänger den 5/5)

http://doit.medfarm.uu.se/kurt10194

12/5, det digitala tentamenssystemet: Open exam, denna visning är på svenska. (anmälan stänger den 8/5)

http://doit.medfarm.uu.se/kurt10195

 

Varmt välkomna!

Ordförande för översyn och revidering av formerna för skriftliga tentamina, Magnus Ödman, biträdande kanslichef vid Områdeskanslier, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ordförande för upphandlingsgruppen för digitalt tentamenssystem, Peter Elenfalk, Byggnadsdirektör vid Byggnadsavdelningen

Nathalie Elenius, upphandlare vid Avdelningen för ekonomi och upphandling

Annette Simonsson, Lokaladministratör vid Byggnadsavdelningen

Please follow and like us: