UTLYSNING: Stipendiet till minne av Stellan Gullström

Stellan Gullström Stipendiet delas varje år ut till en person som gjort extraordinära insatser för kåren och dess medlemmar. Känner du någon som du tycker har gjort en betydande insats för Farmacevtiska Studentkåren? Då kan du nu nominera den personen till Märta på vicek@farmis.uu.se
—————–
Do you know anyone who you feel have done something with a significant inpact on FaS? Then you should nominate that person to the scholarship in Stellan Gullströms memory.
Nominate to vicek@farmis.uu.se

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till projektgruppen för Kommunikationsutredningen vid vetenskapsområdet medicin och farmaci

Bakgrund

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci genomförde under 2015/2016 ett mål-och strategiarbete som utmynnade i en handlingsplan (MEDFARM2015/325). I denna handlingsplan framgår tydligt att vetenskapsområdet önskar att utbildnings- och forskningsmiljöerna ska stödjas av en optimal kommunikationsinfrastruktur. Handlingsplanen lyfter särskilt att på universitetets webbsidor bör det vara enkelt att söka efter vetenskapsområdets ämnen, grupper och forskare; att det på vetenskapsområdets webb bör finnas tydliga och sökbara sidor för examensarbeten, forskningsprojekt och intern information som exempelvis administrativa regelverk; samt att vetenskapsområdets interna och externa exponering bör öka och förbättras.

 

Uppgift

Genomföra en översyn av vetenskapsområdets kommunikationsbehov ur ett brett perspektiv, föreslå vilka kommunikationsaktiviteter och områden som bör prioriteras samt ta fram förslag på eventuella nyrekryteringar.

 

Syfte

  • Skapa en utgångspunkt för ett förbättrat kommunikationsarbete inom vetenskapsområdet.
  • Ta fram förslag på hur kommunikationsverksamheten skulle kunna organiseras för att möta vetenskapsområdets kommunikationsbehov på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Tydliggöra roller och ansvarsfördelning.
  • Identifiera förutsättningar för samarbete, kunskapsöverföring och nätverksbyggande.
  • Ta fram underlag för eventuella rekryteringar.
  • Ta fram underlag för fortsatt prioriteringsarbete inom vetenskapsområdet.

 

Projektgruppen sammanträder endast ytterligare två gånger; en gång under vårterminen och en gång i början av juni. Med anledning av detta är utlysningstiden kort. Är du intresserad, maila Ernst på ordf@farmis.uu.se senast den 27/4.

Please follow and like us: