UTLYSNING: Studentrepresentant till Kommittén för Samverkan!

Kommittén för Samverkan vid vetenskapsområdet medicin och farmaci söker en studentrepresentant! Kommittén är rådgivande och beredande till Områdesnämnden för medicin och farmaci i frågor som rör samverkan. Med samverkan menas alla samarbeten inom utbildning och forskning mellan Uppsala universitetet och aktörer i det omgivande samhället.

Kommittén arbetar med att:

• Bereda samverkansärenden inför beslut i Områdesnämnden för medicin och farmaci
• Följa den nationella och internationella utvecklingen inom samverkan
• Implementera Uppsala universitetets program och handlingsplan för samverkan inom vetenskapsområdet medicin och farmaci
• Löpande bidra till utbyte av kunskaper och erfarenheter inom Uppsala universitet avseende samverkan
• Löpande bidra till att stimulera och utveckla vetenskapsområdet medicin och farmacis arbete med och former för samverka
• Delta i arbete med nationella och internationella nätverk för samverkan
• Delta i arbete med utvärdering av samverkansverksamhet
• Löpande bedöma behov av utveckling och förändring av incitamentsstruktur för samverkan inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Vid frågor eller intresse av uppdraget, kontakta Johanna på vicut@farmis.uu.se senast 31/7. Bifoga en kort motivering till varför du vill bli representant.

UTLYSNING: Stipendiet till minne av Stellan Gullström 2019

UTLYSNING: Stipendiet till minne av Stellan Gullström

Stellan Gullström Stipendiet delas varje år ut till en person som har gjort extraordinära insatser för Farmacevtiska Studentkåren och dess medlemmar. 
Känner du någon som har ”en lång meritlista över uppdrag vid kåren och andra organisationer med koppling till Uppsala universitet”, ”kämpat både för kårens bästa och för vad som är bäst för studenterna vid Uppsala universitet” och är ”en oersättlig tillgång i kårens interna arbete, även efter avslutad mandatperiod”?
Tycker du någon har gjort en betydande insats för Farmacevtiska Studentkåren? Då kan du nu nominera den personen till stipendiet i Stellan Gullströms minne.
Nominera till vicek@farmis.uu.se

UTLYSNING: Studentrepresentant sökes till PUFF-gruppen

Vill du förbättra utbildningarna genom att dela med dig av ditt studentperspektiv? PUFF är Professionell utveckling och färdighetsträning vid Farmaceutiska fakulteten. Kurser i professionell utveckling löper genom hela det reviderade Apotekarprogrammet och planeras även införlivas i det reviderade Receptarieprogrammet. PUFF arbetar med verklighetsbaserade frågeställningar, vetenskapliga metoder och arbetssätt men framförallt muntlig och skriftlig kommunikation relaterat till professionerna.

Mer information om PUFF finns på deras hemsida: https://www.medfarm.uu.se/admissions/puff/

PUFF-gruppen träffas ca en gång per månad och söker en student som kan komma med studentperspektivet i deras arbete. Har du frågor eller är du intresserad? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se innan 30/6.

Studentrepresentant sökes till styrgruppen för projekt rörande lokalförändringar på BMC!

Studentrepresentant sökes till styrgruppen för projekt rörande lokalförändringar på BMC!

Syftet med projektet är att utreda och ta fram kostnadsförslag för flytt av biblioteket, mötesrum och områdeskansliets enheter samt se över eventuell ombyggnation av dessa platser till grupprum och/eller lärosalar och läsplatser. En studentrepresentant i projektets styrgrupp ger värdefull input gällande studenternas behov och önskemål. Projektet planeras vara färdigt innan sommaren. Är du intresserad att vara studentrepresentant eller har du frågor? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast 11/4.

——-

We’re looking for a student representative to the control group of a project regarding site changes at BMC!

The purpose of the project is to investigate and produce estimates of cost for moving the library, conference rooms, the faculty offices as well as possible rebuilding of these places to group rooms and/or lecture halls and other places to study. A student representative in this control group would give valuable input regarding student needs and desires. The project is estimated to finish before summer. Are you interested to be a part of the project or do you have any questions regarding it? Contact Alva by mailing vicut@farmis.uu.se latest 11/4.

Vill du jobba utomhus i Uppsala kommun i sommar?

Se bilden för mer information.

Vill du vara en del i utvecklingen av idrotts- och fritidsanläggningar mejlar du senast 22 april till:
Erik Andersson
Natur- och friluftsstrateg
Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: erik.andersson6@uppsala.se

Uppsala Kommun needs a person to work outdoors during this summer. You will be gathering statistics of which groups uses the bathing sites and jogging tracks and how they are being used. You will have to speak Swedish.

Utlysning av arbetsgrupp med syfte att arbeta för att etablera en långsiktig ekonomisk bas för Farmacevtiska Studentkåren

Utlysning av arbetsgrupp med syfte att arbeta för att etablera en långsiktig ekonomisk bas för Farmacevtiska Studentkåren

I Farmacevtiska Studentkårens (FaS) verksamhetsplan 2019 antagen 2019-03-21 ska FaS styrelse tillsätta en arbetsgrupp med syfte att arbeta för att etablera en långsiktig ekonomisk bas för FaS. Denna arbetsgrupp ska tillsammans med Stiftelsen Farmis ta fram en plan över hur FaS kan utnyttja kvadratmeterna i huset mer ekonomiskt. Idag utnyttjas inte kårhuset Pharmen tillräckligt för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. FaS är idag alltför beroende av externa medel för att kårhuset Pharmen ska kunna drivas för farmacistudenter.

Arbetsgruppen ska:

  • Granska FaS ekonomi och tillsammans med Farmacevtiska Matlaget Gröne Orm Handelsbolag (FMGOHB) granska deras ekonomi
  • Se över potentiella nya inkomstkällor för FaS och FMGOHB
  • Ta fram en åtgärdsplan för hur FaS ska få en hållbar ekonomi i verksamheten
  • Tillsammans med Stiftelsen Farmis undersöka hur kårhuset Pharmen kan utnyttjas hållbart, genom exempelvis uthyrning eller förläggning av annan verksamhet till kårhuset Pharmen
  • Se över behovet av att eventuellt förändra ämbeten rörande uthyrning av kårhuset Pharmen

Kvalifikationer:

Vi söker 4-5 personer som är väl insatta i FaS och FMGOHB och/eller har erfarenhet av att driva företag.

Tidsplan och Återkoppling:

Arbetsgruppen ska muntligt och skriftligt redovisa sin bedömning samt förslag på förändringar till FaS senast 1 september 2019.

Arbetsgruppen bestämmer tillsammans arbetsordning och mötestider.

 

Maila Märta Lindquist på ordf@farmis.uu.se senast 3/4 vid intresse, det går såklart även bra att höra av sig för frågor.

 

Farmacevtiska Studentkårens styrelse genom,

Märta Lindquist
Ordförande