UTLYSNING: Vill du göra skillnad för nyanlända ungdomar?

Mentorskapsprojektet Hayat drivs av Mångfaldsbyrån Esmeralda med syfte att minska avståndet mellan nyanlända ungdomar och högskolan, samt att främja integration genom att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Adepterna är relativt nyanlända gymnasieungdomar som läser SPRINT (språkintroduktion för nyanlända). Genom projektet får de en möjlighet att lära känna någon som kan mycket om det svenska samhället, Uppsala och högre studier. Adepten får i mentorn någon som tar med den på sociala aktiviteter, att prata svenska med och förhoppningsvis en vän.

Som mentor fungerar du i första hand som en vän, men du blir också en positiv förebild som kan inspirera adepterna till högre studier. Du får lära känna unga personer från ett annat land vilket leder till många nya perspektiv och lärdomar. Mentorskapet är tänkt att löpa över två terminer och varje mentor har två adepter.

FRÅN OCH MED JANUARI 2019 SÖKER VI DIG SOM ÄR STUDENT och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Meriterande är tidigare erfarenheter av arbete med barn och ungdomar, flyktingfrågor och engagemang i ideell sektor. Uppdraget är arvoderat.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se redan idag! Din ansökan ska ha inkommit till oss senast den 7 januari. Uppdraget kan dock komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget?

Contact: Cecilia Brenner, verksamhetsledare för Mångfaldsbyrån Esmeralda Tel: 018-480 31 34, e-post: esmeralda@us.uu.se

Mer information om Mångfaldsbyrån Esmeralda finner du på www.esmeralda.nu

Please follow and like us:

UTLYSNING: Vill du hjälpa barn att få makt över sin framtid?

Mångfaldsbyrån Esmeralda arbetar för att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen vid högre studier. Since 2001 har vi bedrivit läxläsning på flera skolor i Uppsala.

Som läxvärd ingår du i ett team av motiverade studenter som hjälper högstadieelever att läsa läxor en dag i veckan, på en av våra samarbetsskolor. Utöver ett arvode får du pedagogisk erfarenhet, en fin merit och sannolikt nya vänner. Det är också möjligt att engagera sig som volontär och hjälpa till i den utsträckning du själv önskar.

Vi bedriver läxhjälp på:

· Valsätraskolan, tisdagar 17 – 19

· Treklangen i Gottsunda, onsdagar 17 – 19

· Gränbyskolan, tisdagar 17 – 19 (detta kan komma att ändras till våren)

Till vårterminen söker vi dig som är student och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Uppdraget kräver inga specifika förkunskaper, men det är meriterande om du tidigare har jobbat med ungdomar eller haft pedagogiska uppdrag. Uppdraget är arvoderat.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se senast den 7 januari. Uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget? Contact: Cecilia Brenner, verksamhetsledare Telefonnr: 018-480 31 34 E-postadress: esmeralda@us.uu.se

Mer information om Mångfaldsbyrån Esmeralda hittar du på www.esmeralda.nu

Please follow and like us:

UTLYSNING: Vill du hjälpa Uppsala behålla duktiga studenter?

Uppsala växer och det kommer att finnas många nya jobb framöver. Uppsala kommun startar därför ett projekt med målet att få fler studenter att vilja stanna i Uppsala efter avslutade studier.

För att lära oss mer om hur studenter tänker i valet av jobb och plats att bo på efter sina studier har kommunen gett kommunikationsbyrån Matador uppdrag att genomföra en fokusgruppsundersökning. Vi söker därför studenter som kan tänka sig att delta i gruppsamtal om hur man väljer arbetsgivare och plats att bo på efter avslutade studier. Som deltagare i studien är du med i en gruppdiskussion, en s k fokusgrupp. Undersökningen omfattar tre grupper med sex till åtta studenter per grupp som alla har gått sitt första år på sin utbildning.

Fokusgrupperna leds av Staffan Hultén, undersökningsledare och vd vid Provos AB och Gunilla Hultén, tidigare docent vid Stockholms universitet.

För att delta i en fokusgrupp behöver du vara verksam som student vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Gruppsamtalen äger rum nedanstående tider.
17/12 17.30 – 19.30
18/12 17.30 – 19.30
19/12 17.30 – 19.30

Vi bjuder på en god måltid medan gruppen träffas och alla som deltar får en biobiljett.

Vill du vara med eller känner någon som vill vara med? Skicka ett mail till patricia@matador.se. Vi återkommer då med mer detaljerad information inkl adress till lokalen där fokusgruppen ska träffas.

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant för Granskning av utbildningars innehåll

[ENGLISH BELOW]

Kommittén för lika villkor inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci avser att under läsåret 2018/2019 påbörja arbetet med att genomlysa innehållet i vetenskapsområdets utbildningar i syfte att säkerställa att inga kränkande exempel förekommer i det utbildningsmaterial som studenter kommer i kontakt med under studietiden.

Med utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna är kommittén för lika villkor intresserad av att ta reda på om studenterna upplever att kränkande eller stereotypa exempel förekommer i text och bild i undervisningsmaterial såsom kursböcker, artiklar, fallstudier (case) eller presentationer vid föreläsningar. Exempel på kränkande eller stereotypa exempel kan vara text eller bild i vilka män framställs som mer högutbildade än kvinnor, homo-, bi- eller transsexuella samt queer framställs som avvikelser från normen eller personer med funktionsnedsättning, utländsk bakgrund, en viss religion eller trosuppfattning förlöjligas.

En studentrepresentant ska inhämta åsikter från studenterna som kortfattat kan beskriva förekomsten av kränkande exempel enligt nedanstående modell:

• Beskrivning av det kränkande exemplet

• Förklaring varför det upplevs som kränkande

• I vilken kurs/moment förekommer det kränkande exemplet

• Vilken typ av kursmaterial handlar det om (bok, artikel, case, presentation vid föreläsning)

Arbetet ska vara klart senast 15 februari.

Deadline för ansökan är 5 december till soc@farmis.uu.se

________________________

Review of educational content

The Committee on Equal Opportunities in the field of medicine and pharmacy is planning to investigate the review of the content of postgraduate education programs for the purpose to ensure that no offensive examples are found in the study material of students.

Based on the seven grounds for discrimination, the Committee on Equal Opportunities is interested in find out if the students perceive that offensive or stereotypical examples appear in text and/or image in teaching materials such as course books, articles, case studies or presentations at lectures. Examples of offensive or stereotypical examples may be text or image in which men appear as more highly educated than women, gay, bisexual or transgender as well as queer are produced as deviations from the norm or people with disabilities, foreign background, a particular religion or beliefs are ridiculed.

A student will gather opinions from the students who can briefly describe the existence of offensive examples according to the model below:

• Description of the offending example

• Explanation of why it is perceived as offensive

• In what course/moment the offending example is

• What kind of course material is it about (book, article, case, presentation at lecture)

Deadline for the project is 15th of February.

Deadline for application is December 5th to soc@farmis.uu.se

Please follow and like us:

UTLYSNING: Student- och doktorandombud 100%

Med anledning av att ett av student- och doktorandombuden ska söka sig vidare utlyser vi nu en tjänst på 100 %.

Om arbetsplatsen

Uppsala studentkår har bedrivit studiebevakning sedan 1849 och verkar för att studietiden och kvalitén på studierna vid Uppsala universitet ska vara förstklassig. På Övre Slottsgatan 7 i kvarteret Ubbo står vårt kära hus. Uppsala studentkår har arbetsgivaransvar för student- och doktorandombuden men tjänsterna är samfinansierad av samtliga studentkårer vid Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter

Du kommer att jobba sida vid sida med vårt andra student- och doktorandombud och ni förväntas kunna samarbeta och bistå varandra i ert arbete. Ombuden tar ofta möten tillsammans men har varsitt kontor beläget i Uppsala studentkårs lokaler. Student- och doktorandombuden har som övergripande målsättning att studenter och doktorander ska få kunskap om sina rättigheter och skyldigheter. Ombuden arbetar i möjligaste mån efter principen att ge studenter och doktorander hjälp till självhjälp. Med andra ord, genom rådgivning och information om vad som gäller i en viss situation stärka studenter och doktorander till att själva tillvarata sina rättigheter.

Student- och doktorandombudens huvuduppgift är att vara rådgivande och stödjande för de enskilda studenter och doktorander som vänder sig till dem angående sin studiesituation. Ombuden ska verka för att studenter och doktorander behandlas korrekt och rättsäkert och i enlighet med gällande bestämmelser och lagstiftning.

Student- och doktorandombuden är därtill en resurs för studentkårerna och Doktorandnämnden vid Uppsala universitet i det kontinuerliga arbetet med att säkerställa en god studietid för universitetets studenter och doktorander. Ombuden finns till som en resurs för kårernas fallansvariga i deras arbete samt informerar studentkårerna vid Uppsala universitet om vilken typ av ärenden man hanterar.

Omfattning

Tillsvidaretjänsten är på 100 % från och med 1 januari. Vi ser gärna att du kan börja innan dess för en överlämningsperiod där du får gå dubbelt på 25 %. Provanställning på 6 månader tillämpas.

Vad vi söker

Vi söker dig som har högskoleutbildning och som är intresserad av studiebevakning och studenters och doktoranders rättigheter. Du bör genom studier eller arbete ha förvärvat relevant juridisk kunskap avseende studenters och doktoranders rättigheter och arbetssituation, och de regelverk som styr universitetets myndighetsutövning. Det är meriterande att ha engagera sig eller varit förtroendevald inom kårerna eller annan studentorganisation. Du ska kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du genom förtroendeuppdrag eller arbete förvärvat en insikt i Uppsala universitet och dess organisation. Även tidigare erfarenhet av att ha arbetat i ombudsroll är meriterande. Som person är du förtroendeingivande och inte konflikträdd. Du tycker om att möta och hjälpa människor, och du är bra på att medla mellan olika parter. Du är bekväm med att arbeta självständigt i hög utsträckning, men även med att samordna och leda arbete i grupp.

Ansökan

Ansök genom att skicka CV och personligt brev till kontorschef@us.uu.se

Sista ansöknings dag är 2018-12-03. Tillsättningen kan ske innan annonstiden går ut.

Frågor om uppdraget kan ställas till Uppsala studentkårs vice ordförande, Joel Cevey Tärnholm på vice@us.uu.se

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till projekt rörande nya utbildningslokaler och grupprum på BMC

Studentrepresentant sökes till projekt rörande nya utbildningslokaler och grupprum på BMC!

Syftet med projektet är att utreda och ta fram förutsättningar för att bedriva undervisning i grupprum för interprofessionellt lärande och annan examination. Detta med kostnadsförslag för anpassning av teknik och nyttjandegrad av befintliga grupprum och utbildningssalar samt för att skapa nya grupprum och utbildningssalar för dagens behov. En studentrepresenant i detta projekt ger värdefull input gällande studenternas behov och önskemål. Projektet planeras ta cirka sex veckor. Är du intresserad att sitta i arbetsgruppen eller har du frågor kring projektet? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast 30/11.

——–

We’re looking for a student representative to a project regarding new educational premises and group rooms at BMC!

The purpose of the project is to investigate and obtain conditions to educate in group rooms for interprofessional learning and other examination. This by producing estimates of cost to adjust existing group rooms and lecture halls to today’s needs as well as create new ones that fulfils the same needs. A student representative in this project gives valuable input regarding student needs and desires. The project will take about 6 weeks. Are you interested to be a part of the project or do you have any questions regarding it? Contact Alva by mailing vicut@farmis.uu.se latest 30/11.

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till projekt rörande lokalförändringar på BMC

Studentrepresentant sökes till projekt rörande lokalförändringar på BMC!

Syftet med projektet är att utreda och ta fram kostnadsförslag för flytt av biblioteket, mötesrum och områdeskansliets enheter samt se över eventuell ombyggnation av dessa platser till grupprum och/eller lärosalar och läsplatser. En studentrepresenant i detta projekt ger värdefull input gällande studenternas behov och önskemål. Projektet planeras ta cirka sex veckor. Är du intresserad att vara studentrepresentant i projektet eller har du frågor? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast 30/11.

——-

We’re looking for a student representative to a project regarding on site changes at BMC!

The purpose of the project is to investigate and produce estimates of cost for moving the library, conference rooms, the faculty offices as well as possible rebuilding of these places to group rooms and/or lecture halls and other places to study. A student representative in this project gives valuable input regarding student needs and desires. The project will take about 6 weeks. Are you interested to be a part of the project or do you have any questions regarding it? Contact Alva by mailing vicut@farmis.uu.se latest 30/11.

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till Revidering av Masterprogrammet i läkemedelsutveckling

Studentrepresentant sökes till arbetsgrupp för revidering av Masterprogrammet i Läkemedelsutveckling. Studieplan, valbara kurser och möjligheten att göra programmet internationellt ses över. Majoriteten av arbetet sker över mail. Har du intresse att sitta i arbetsgruppen eller frågor? Kontakta Alva H på vicut@farmis.uu.se innan 22/10!

We’re looking for a student representative to become a part of a work group to revise the Master Programme in Drug Discovery and Development. Study plan, optional courses and the possibility to make the programme international is discussed. The majority of the communication in the work group is by e-mail. If you are interested or have any questions regarding the assignment, contact Alva H by mailing vicut@farmis.uu.se before 22/10!

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till Arbetsgrupp gällande Exercisfältet

Are you a dreamer? Är du en drömmare?

Vi söker en studentrepresentant till arbetsgrupp gällande Uppsala universitets visioner för Exercisfältet som ligger mellan Ångströmlaboratoriet och BMC. Syftet med projektet är att formulera visioner för Exercisfältet med mål att hjälpa Uppsala universitet och Uppsala som stad att utveckla området till en attraktiv mötesplats, med hjälp av hållbar utveckling. Arbetsgruppen ska väga in risker (historiska, ekologiska, förlust av gröna ytor etc) samt väga in globala förändringar som kan ha inverkan på samhället i Uppsala och Sveriges övriga utveckling fram till 2050. Gästande föreläsare kommer att besöka gruppen för att ge information om aspekter i hållbar utveckling samt ge information om Exercisfältet. Gruppen ska träffas 5-6 gånger mellan oktober och februari. Arbetsspråket är på engelska. Är du intresserad eller har du frågor kring uppdraget? Kontakt Alva på vicut@farmis.uu.se senast 17/10.

———

Are you a dreamer?

We are looking for a student representative to become a part of Uppsala universitys work group regarding visions for Exercisfältet located between Ångströmlaboratoriet and BMC. The aim of the project is to formulate visions for Exercisfältet with the goal to help Uppsala university and Uppsala as a town to develop the area to become an attractive meeting point, using sustainable development. The work group will evaluate risks (historical, ecological, loss of green areas etc.) and take global changes that can impact the society in Uppsala and other developments in Sweden to the year 2050 into account. Guest lecturers will educate the group regarding sustainable development and inform about Exercisfältet. The group will meet 5-6 times during october to february. The language used in the group is english. If you are interested or have any questions regarding the assignment, contact Alva by mailing vicut@farmis.uu.se

Please follow and like us:

INBJUDAN: Framtidsseminarium, Att tänka och agera nytt i en digital tidsålder

Välkommen till en inspirerande föreläsning med alumn Tobias Degsell.

Hur ska vi tänka, agera och skapa för att fortsätta vara ett framgångsrikt lärosäte med de bästa forsknings- och lärmiljöerna? Vad kan vi lära av Nobelpristagare och deras miljöer? Hur skapas idéer och hur bygger vi för medgång? Världen är i ständig förändring. Den snabba tekniska utvecklingen förändrar samhället i grunden. Vi behöver fler människor som vill och vågar vara med och skapa framtiden!

Tobias Degsell är expert på Nobelpristagare och kreativitet. Han gillar data och är duktig på att se mönster. Tobias var tidigare verksam som curator vid Nobelmuseet och har analyserat vilka egenskaper som utmärker pristagarna och vad vi kan lära av dem och deras framgång.

Tobias tar med oss på en fascinerande berättelse om att tänka och agera nytt.

Kom och låt dig inspireras och dela med dig av kunskaper och tankar kring hur vi tillsammans skapar Uppsala universitets framtida fysiska gestaltning!

Moderator: Johan Tysk, ordförande i styrgruppen för Utvecklingsplan 2050 och vicerektor för vetenskapsområdet teknik- och naturvetenskap

På podiet: prorektor Anders Malmberg, samt en studentrepresentant Elin Svedin

För: Studenter och medarbetare vid Uppsala universitet

Tid: 10 oktober kl. 17.30-19.30

Plats: Humanistiska teatern, Uppsala universitet, Thunbergsvägen 3C (entrén vetter mot Carolinaparken)

Program:

kl 17.30-18.00 Mingel och lättare förtäring

kl 18.00-19.00 Föreläsning med Tobias Degsell

kl 19.00-19.30 Reflektioner, samtal och summering

Begränsat antal platser. Först till kvarn.

Tobias Degsell är alumn vid Uppsala universitet och har studerat litteraturvetenskap. Seminariet ingår i en serie framtidsseminarier inom ramen för arbetet med Utvecklingsplan 2050. Det första tillfället är för studenter och medarbetare vid Uppsala universitet. Vissa seminarier i serien kommer att vara öppna även för en extern publik. Datum för kommande seminarier kommer att annonseras på Medarbetarportalen samt på uu.se.

Please follow and like us: