UTLYSNING: Studentrepresentant till Referensgrupp för jämställdhetsintegrering

Som ett led i universitetets arbete att jämställdhetsintegrera verksamheten beslutade Rektor att det utses en referensgrupp för perioden 2018-08-28—2019-12-31.
Uppdrag
Referensgruppen ska utgöra ett forum för strategiska diskussioner med utgångspunkt i Plan för Jämställdhetsintegrering 2017-2019 and tillhandahålla ett universitetsövergripande och verksamhetsnära perspektiv. Gruppen ska bereda inkomna ansökningar och lämna förslag till rektor om tilldelning. Gruppen ska också vara stöd till samordnaren för jämställdhetsintegrering Nina Almgren, som är lika villkorsspecialist på HR-avdelningen.
Sammansättning
Rektorsrådet för lika villkor Cecilia Wejryd, är ordförande och sammankallande för referensgruppen. I gruppen ska det ingå:
En företrädare för respektive vetenskapsområde, förslagsvis stf. vicerektor eller dekan
HR-direktören
En facilitator från planeringsavdelningen
Samordnaren för jämställdhetsintegrering
En representant för respektive personalorganisation
Tre studeranderepresentanter
Referensgruppen träffas för sitt första möte den 9 November.
Har du frågor eller vill du vara en del av Referensgruppen? Kontakta ordf@farmis.uu.se.
Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till Arbetsgrupp för Receptarieprogrammets utbildningsutvärdering

Det är dags att utvärdera Receptarieprogrammet! I sexårscykler med start förra året har Uppsala universitet påbörjat arbetet med att utvärdera all utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Syftet med utvärderingarna är att systematiskt bidra till att säkerställa och utveckla kvaliteteten vid vårt universitet. Detta genom att bedöma helheten, styrkor, svagheter och utvecklingsområden med hjälp av elva aspekter du kan finna i länken nedan. Nu är det Receptarieprogrammets tur!

Två receptariestudenter sökes till arbetsgruppen för utvärderingen vars arbete sträcker sig över HT18-VT19. Detta är en stor chans att utveckla såväl universitetet som dig själv. Har du frågor eller är du intresserad av att sitta i arbetsgruppen? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast 24/9!

Mer information om Uppsala universitets utbildningsutvärderingar hittar du here.

De elva aspekterna hittar du i riktlinjerna för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar kan du hitta here.

Please follow and like us:

Ansök om att bli mentor!

Vet du att du som student, som har läst några terminer, kan vara mentor åt en student som behöver det stödet? Det är ett givande, meriterande och avlönat extra arbete.
Mentorsstöd finns för studenter med funktionsnedsättning. En mentor hjälper till att planera och strukturera studierna. Att vara mentor kan till exempel handla om att hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter, att tydliggöra scheman och navigera i Studentportalen, att sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar.
Just nu har vi ett stort behov av mentorer som kan arbeta kommande termin.
Du som är mentor eller du som har intresse av att vara mentor erbjuds varje termin utbildningstillfällen på temat funktionsnedsättningar.
Ansök nu! Mer information samt intresseanmälan hittar du på: www.uu.se/student/karriar/mentor
Please follow and like us:

Bli fadder på Pluggstugor HT18!

Vill du hjälpa nyare studenter med sina studier? Farmacevtiska Studentkåren söker två faddrar för att hålla i pluggstugor på Pharmen under tre tillfällen HT18. Pluggstugornas syfte är att samla studenter i den tidigare delen av våra program och ge tillfälle för frågor och diskussion. Som fadder har man en timmes förberedelser inför varje pluggstuga som sedan är två timmar lång. Detta är en fantastisk chans att träna på sina pedagogiska färdigheter och att använda den kunskap man samlat på sig från föregående terminer. Arbetet är arvoderat. Vid frågor eller intresse, maila till vicut@farmis.uu.se.

Please follow and like us:

UTLYSNING: Stipendiet till minne av Stellan Gullström

Stellan Gullström Stipendiet delas varje år ut till en person som gjort extraordinära insatser för kåren och dess medlemmar. Känner du någon som du tycker har gjort en betydande insats för Farmacevtiska Studentkåren? Då kan du nu nominera den personen till Märta på vicek@farmis.uu.se
—————–
Do you know anyone who you feel have done something with a significant inpact on FaS? Then you should nominate that person to the scholarship in Stellan Gullströms memory.
Nominate to vicek@farmis.uu.se

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till projektgruppen för Kommunikationsutredningen vid vetenskapsområdet medicin och farmaci

Bakgrund

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci genomförde under 2015/2016 ett mål-och strategiarbete som utmynnade i en handlingsplan (MEDFARM2015/325). I denna handlingsplan framgår tydligt att vetenskapsområdet önskar att utbildnings- och forskningsmiljöerna ska stödjas av en optimal kommunikationsinfrastruktur. Handlingsplanen lyfter särskilt att på universitetets webbsidor bör det vara enkelt att söka efter vetenskapsområdets ämnen, grupper och forskare; att det på vetenskapsområdets webb bör finnas tydliga och sökbara sidor för examensarbeten, forskningsprojekt och intern information som exempelvis administrativa regelverk; samt att vetenskapsområdets interna och externa exponering bör öka och förbättras.

 

Uppgift

Genomföra en översyn av vetenskapsområdets kommunikationsbehov ur ett brett perspektiv, föreslå vilka kommunikationsaktiviteter och områden som bör prioriteras samt ta fram förslag på eventuella nyrekryteringar.

 

Syfte

  • Skapa en utgångspunkt för ett förbättrat kommunikationsarbete inom vetenskapsområdet.
  • Ta fram förslag på hur kommunikationsverksamheten skulle kunna organiseras för att möta vetenskapsområdets kommunikationsbehov på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Tydliggöra roller och ansvarsfördelning.
  • Identifiera förutsättningar för samarbete, kunskapsöverföring och nätverksbyggande.
  • Ta fram underlag för eventuella rekryteringar.
  • Ta fram underlag för fortsatt prioriteringsarbete inom vetenskapsområdet.

 

Projektgruppen sammanträder endast ytterligare två gånger; en gång under vårterminen och en gång i början av juni. Med anledning av detta är utlysningstiden kort. Är du intresserad, maila Ernst på ordf@farmis.uu.se senast den 27/4.

Please follow and like us: