NOMINERA TILL PEDAGOGISKA PRISET 2019

[ENGLISH BELOW]
Nominering till pedagogiska priset har öppnat!
Information om det pedagogiska priset: Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen i november. Fyra av priserna är riktade mot lärare inom områdena:
– Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap,
– Juridik och samhällsvetenskap,
– Medicin och farmaci,
– Matematik, naturvetenskap och teknik
Det femte priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område och kallas för det fria priset. År 2019 är det prioriterade området “Pedagogiska insatser för jämställdhet och lika villkor”. 
Mer information och om hur man nominerar hittas på: https://mp.uu.se/web/info/undervisa/pedagogisk-utveckling/pedagogiska-priset
_________________________________________________________________________________

Information about the Pedagogical Award: Uppsala University annually awards five pedagogical prizes for outstandning contributions within education at basic level as well as advanced level. The prizes of SEK 20 000 each will be awarded at the Ceremonial Installation of Professors in November. Four og the prizes are allocated for teachers in the following fields;
– Theology, Humanities and Educational Science,
– Law and Social Sciances,
– Medicine and Pharmacy,
– Mathematics, Science and Technology
The fifth prize is awarded to pedagogical contributions within a particularly prioritized field chosen ans announced annually. This prize is called The Independent Pedagogical Award. In 2019 the prioritized field is: “Pedagocigal contributions for gender equality and equal terms”.
For more information visit: https://mp.uu.se/web/info/undervisa/pedagogisk-utveckling/pedagogiska-priset

Please follow and like us:

UTLYSNING: Student till Utvecklingsprojekt: Grupparbeten på Apotekarprogrammet

Studentrepresentant sökes till utvecklingsprojekt rörande grupparbeten på Apotekarprogrammet!

I höstas fastställdes en rad utvecklingsprojekt för fakultetens utbildningar, varav ett på Apotekarprogrammet gäller grupparbeten. En arbetsgrupp för att arbeta med att förbättra grupparbeten på Apotekarprogrammet har skapats, som behöver en studentröst!

Professionell utveckling och färdighetsträning är någonting som tydliggjordes i det nya Apotekarprogrammet. I samma veva togs verktyg fram som behöver förankras hos såväl lärare som studenter, och även har anledning att implementeras i det äldre Apotekarprogrammet. Aktiviteter i arbetsgruppen kommer att gälla förankring, enkäter till kursansvariga, åsiktsinsamling från kursrepresentanter och att skapa instruktioner och rutiner för terminsstabila grupper.

Har du åsikter kring grupparbeten? Detta är en chans för dig att förbättra utbildningen! Det första mötet är den 29 januari klockan 10.00-11.00, löpande möten kommer att hållas under 2019.

För mer information eller intresseanmälan, hör av er till Alva på vicut@farmis.uu.se senast 24/1.

Please follow and like us:

UTLYSNING: Vill du göra skillnad för nyanlända ungdomar?

Mentorskapsprojektet Hayat drivs av Mångfaldsbyrån Esmeralda med syfte att minska avståndet mellan nyanlända ungdomar och högskolan, samt att främja integration genom att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Adepterna är relativt nyanlända gymnasieungdomar som läser SPRINT (språkintroduktion för nyanlända). Genom projektet får de en möjlighet att lära känna någon som kan mycket om det svenska samhället, Uppsala och högre studier. Adepten får i mentorn någon som tar med den på sociala aktiviteter, att prata svenska med och förhoppningsvis en vän.

Som mentor fungerar du i första hand som en vän, men du blir också en positiv förebild som kan inspirera adepterna till högre studier. Du får lära känna unga personer från ett annat land vilket leder till många nya perspektiv och lärdomar. Mentorskapet är tänkt att löpa över två terminer och varje mentor har två adepter.

FRÅN OCH MED JANUARI 2019 SÖKER VI DIG SOM ÄR STUDENT och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Meriterande är tidigare erfarenheter av arbete med barn och ungdomar, flyktingfrågor och engagemang i ideell sektor. Uppdraget är arvoderat.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se redan idag! Din ansökan ska ha inkommit till oss senast den 7 januari. Uppdraget kan dock komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget?

Kontakta: Cecilia Brenner, verksamhetsledare för Mångfaldsbyrån Esmeralda Tel: 018-480 31 34, e-post: esmeralda@us.uu.se

Mer information om Mångfaldsbyrån Esmeralda finner du på www.esmeralda.nu

Please follow and like us:

UTLYSNING: Vill du hjälpa barn att få makt över sin framtid?

Mångfaldsbyrån Esmeralda arbetar för att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen vid högre studier. Sedan 2001 har vi bedrivit läxläsning på flera skolor i Uppsala.

Som läxvärd ingår du i ett team av motiverade studenter som hjälper högstadieelever att läsa läxor en dag i veckan, på en av våra samarbetsskolor. Utöver ett arvode får du pedagogisk erfarenhet, en fin merit och sannolikt nya vänner. Det är också möjligt att engagera sig som volontär och hjälpa till i den utsträckning du själv önskar.

Vi bedriver läxhjälp på:

· Valsätraskolan, tisdagar 17 – 19

· Treklangen i Gottsunda, onsdagar 17 – 19

· Gränbyskolan, tisdagar 17 – 19 (detta kan komma att ändras till våren)

Till vårterminen söker vi dig som är student och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Uppdraget kräver inga specifika förkunskaper, men det är meriterande om du tidigare har jobbat med ungdomar eller haft pedagogiska uppdrag. Uppdraget är arvoderat.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se senast den 7 januari. Uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget? Kontakta: Cecilia Brenner, verksamhetsledare Telefonnr: 018-480 31 34 E-postadress: esmeralda@us.uu.se

Mer information om Mångfaldsbyrån Esmeralda hittar du på www.esmeralda.nu

Please follow and like us:

UTLYSNING: Vill du hjälpa Uppsala behålla duktiga studenter?

Uppsala växer och det kommer att finnas många nya jobb framöver. Uppsala kommun  startar därför ett projekt med målet att få fler studenter att vilja stanna i Uppsala efter  avslutade studier.

För att lära oss mer om hur studenter tänker i valet av jobb och plats att bo på efter sina  studier har kommunen gett kommunikationsbyrån Matador uppdrag att genomföra en  fokusgruppsundersökning. Vi söker därför studenter som kan tänka sig att delta i  gruppsamtal om hur man väljer arbetsgivare och plats att bo på efter avslutade studier. Som deltagare i studien är du med i en gruppdiskussion, en s k fokusgrupp. Undersökningen omfattar tre grupper med sex till åtta studenter per grupp som alla har  gått sitt första år på sin utbildning.

Fokusgrupperna leds av Staffan Hultén, undersökningsledare och vd vid Provos AB och  Gunilla Hultén, tidigare docent vid Stockholms universitet.

För att delta i en fokusgrupp behöver du vara verksam som student vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Gruppsamtalen äger rum nedanstående tider.
17/12 17.30 – 19.30
18/12 17.30 – 19.30
19/12 17.30 – 19.30

Vi bjuder på en god måltid medan gruppen träffas och alla som deltar får en biobiljett.

Vill du vara med eller känner någon som vill vara med? Skicka ett mail till  patricia@matador.se. Vi återkommer då med mer detaljerad information inkl adress till  lokalen där fokusgruppen ska träffas.

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant för Granskning av utbildningars innehåll

[ENGLISH BELOW]

Kommittén för lika villkor inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci avser att under läsåret 2018/2019 påbörja arbetet med att genomlysa innehållet i vetenskapsområdets utbildningar i syfte att säkerställa att inga kränkande exempel förekommer i det utbildningsmaterial som studenter kommer i kontakt med under studietiden.

Med utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna är kommittén för lika villkor intresserad av att ta reda på om studenterna upplever att kränkande eller stereotypa exempel förekommer i text och bild i undervisningsmaterial såsom kursböcker, artiklar, fallstudier (case) eller presentationer vid föreläsningar. Exempel på kränkande eller stereotypa exempel kan vara text eller bild i vilka män framställs som mer högutbildade än kvinnor, homo-, bi- eller transsexuella samt queer framställs som avvikelser från normen eller personer med funktionsnedsättning, utländsk bakgrund, en viss religion eller trosuppfattning förlöjligas.

En studentrepresentant ska inhämta åsikter från studenterna som kortfattat kan beskriva förekomsten av kränkande exempel enligt nedanstående modell:

• Beskrivning av det kränkande exemplet

• Förklaring varför det upplevs som kränkande

• I vilken kurs/moment förekommer det kränkande exemplet

• Vilken typ av kursmaterial handlar det om (bok, artikel, case, presentation vid föreläsning)

Arbetet ska vara klart senast 15 februari.

Deadline för ansökan är 5 december till soc@farmis.uu.se

________________________

Review of educational content

The Committee on Equal Opportunities in the field of medicine and pharmacy is planning to investigate the review of the content of postgraduate education programs for the purpose to ensure that no offensive examples are found in the study material of students.

Based on the seven grounds for discrimination, the Committee on Equal Opportunities is interested in find out if the students perceive that offensive or stereotypical examples appear in text and/or image in teaching materials such as course books, articles, case studies or presentations at lectures. Examples of offensive or stereotypical examples may be text or image in which men appear as more highly educated than women, gay, bisexual or transgender as well as queer are produced as deviations from the norm or people with disabilities, foreign background, a particular religion or beliefs are ridiculed.

A student will gather opinions from the students who can briefly describe the existence of offensive examples according to the model below:

• Description of the offending example

• Explanation of why it is perceived as offensive

• In what course/moment the offending example is

• What kind of course material is it about (book, article, case, presentation at lecture)

Deadline for the project is 15th of February.

Deadline for application is December 5th to soc@farmis.uu.se

Please follow and like us:

UTLYSNING: Student- och doktorandombud 100%

Med anledning av att ett av student- och doktorandombuden ska söka sig vidare utlyser vi nu en tjänst på 100 %.

Om arbetsplatsen

Uppsala studentkår har bedrivit studiebevakning sedan 1849 och verkar för att studietiden och kvalitén på studierna vid Uppsala universitet ska vara förstklassig. På Övre Slottsgatan 7 i kvarteret Ubbo står vårt kära hus. Uppsala studentkår har arbetsgivaransvar för student- och doktorandombuden men tjänsterna är samfinansierad av samtliga studentkårer vid Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter

Du kommer att jobba sida vid sida med vårt andra student- och doktorandombud och ni förväntas kunna samarbeta och bistå varandra i ert arbete. Ombuden tar ofta möten tillsammans men har varsitt kontor beläget i Uppsala studentkårs lokaler. Student- och doktorandombuden har som övergripande målsättning att studenter och doktorander ska få kunskap om sina rättigheter och skyldigheter. Ombuden arbetar i möjligaste mån efter principen att ge studenter och doktorander hjälp till självhjälp. Med andra ord, genom rådgivning och information om vad som gäller i en viss situation stärka studenter och doktorander till att själva tillvarata sina rättigheter.

Student- och doktorandombudens huvuduppgift är att vara rådgivande och stödjande för de enskilda studenter och doktorander som vänder sig till dem angående sin studiesituation. Ombuden ska verka för att studenter och doktorander behandlas korrekt och rättsäkert och i enlighet med gällande bestämmelser och lagstiftning.

Student- och doktorandombuden är därtill en resurs för studentkårerna och Doktorandnämnden vid Uppsala universitet i det kontinuerliga arbetet med att säkerställa en god studietid för universitetets studenter och doktorander. Ombuden finns till som en resurs för kårernas fallansvariga i deras arbete samt informerar studentkårerna vid Uppsala universitet om vilken typ av ärenden man hanterar.

Omfattning

Tillsvidaretjänsten är på 100 % från och med 1 januari. Vi ser gärna att du kan börja innan dess för en överlämningsperiod där du får gå dubbelt på 25 %. Provanställning på 6 månader tillämpas.

Vad vi söker

Vi söker dig som har högskoleutbildning och som är intresserad av studiebevakning och studenters och doktoranders rättigheter. Du bör genom studier eller arbete ha förvärvat relevant juridisk kunskap avseende studenters och doktoranders rättigheter och arbetssituation, och de regelverk som styr universitetets myndighetsutövning. Det är meriterande att ha engagera sig eller varit förtroendevald inom kårerna eller annan studentorganisation. Du ska kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du genom förtroendeuppdrag eller arbete förvärvat en insikt i Uppsala universitet och dess organisation. Även tidigare erfarenhet av att ha arbetat i ombudsroll är meriterande. Som person är du förtroendeingivande och inte konflikträdd. Du tycker om att möta och hjälpa människor, och du är bra på att medla mellan olika parter. Du är bekväm med att arbeta självständigt i hög utsträckning, men även med att samordna och leda arbete i grupp.

Ansökan

Ansök genom att skicka CV och personligt brev till kontorschef@us.uu.se

Sista ansöknings dag är 2018-12-03.  Tillsättningen kan ske innan annonstiden går ut.

Frågor om uppdraget kan ställas till Uppsala studentkårs vice ordförande, Joel Cevey Tärnholm på vice@us.uu.se

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till projekt rörande nya utbildningslokaler och grupprum på BMC

Studentrepresentant sökes till projekt rörande nya utbildningslokaler och grupprum på BMC!

Syftet med projektet är att utreda och ta fram förutsättningar för att bedriva undervisning i grupprum för interprofessionellt lärande och annan examination. Detta med kostnadsförslag för anpassning av teknik och nyttjandegrad av befintliga grupprum och utbildningssalar samt för att skapa nya grupprum och utbildningssalar för dagens behov. En studentrepresenant i detta projekt ger värdefull input gällande studenternas behov och önskemål. Projektet planeras ta cirka sex veckor. Är du intresserad att sitta i arbetsgruppen eller har du frågor kring projektet? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast 30/11.

——–

We’re looking for a student representative to a project regarding new educational premises and group rooms at BMC!

The purpose of the project is to investigate and obtain conditions to educate in group rooms for interprofessional learning and other examination. This by producing estimates of cost to adjust existing group rooms and lecture halls to today’s needs as well as create new ones that fulfils the same needs. A student representative in this project gives valuable input regarding student needs and desires. The project will take about 6 weeks. Are you interested to be a part of the project or do you have any questions regarding it? Contact Alva by mailing vicut@farmis.uu.se latest 30/11.

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till projekt rörande lokalförändringar på BMC

Studentrepresentant sökes till projekt rörande lokalförändringar på BMC!

Syftet med projektet är att utreda och ta fram kostnadsförslag för flytt av biblioteket, mötesrum och områdeskansliets enheter samt se över eventuell ombyggnation av dessa platser till grupprum och/eller lärosalar och läsplatser. En studentrepresenant i detta projekt ger värdefull input gällande studenternas behov och önskemål. Projektet planeras ta cirka sex veckor. Är du intresserad att vara studentrepresentant i projektet eller har du frågor? Kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se senast 30/11.

——-

We’re looking for a student representative to a project regarding on site changes at BMC!

The purpose of the project is to investigate and produce estimates of cost for moving the library, conference rooms, the faculty offices as well as possible rebuilding of these places to group rooms and/or lecture halls and other places to study. A student representative in this project gives valuable input regarding student needs and desires. The project will take about 6 weeks. Are you interested to be a part of the project or do you have any questions regarding it? Contact Alva by mailing vicut@farmis.uu.se latest 30/11.

Please follow and like us:

UTLYSNING: Studentrepresentant till Revidering av Masterprogrammet i läkemedelsutveckling

Studentrepresentant sökes till arbetsgrupp för revidering av Masterprogrammet i Läkemedelsutveckling. Studieplan, valbara kurser och möjligheten att göra programmet internationellt ses över. Majoriteten av arbetet sker över mail. Har du intresse att sitta i arbetsgruppen eller frågor? Kontakta Alva H på vicut@farmis.uu.se innan 22/10!

We’re looking for a student representative to become a part of a work group to revise the Master Programme in Drug Discovery and Development. Study plan, optional courses and the possibility to make the programme international is discussed. The majority of the communication in the work group is by e-mail. If you are interested or have any questions regarding the assignment, contact Alva H by mailing vicut@farmis.uu.se before 22/10!

Please follow and like us: