Styrdokument

Styrdokument

Farmacevtiska Studentkårens (FaS) främsta uppgift är att tillvarata studenternas intressen samt att verka för goda utbildningar. Studenterna själva satsar mycket tid och möda på sina studier och kan därmed kräva att deras utbildning är av högsta möjliga kvalitet. Dessutom arbetar FaS för att studenterna skall trivas socialt. Det känns därför självklart att vi på ett enkelt och överskådligt sätt presenterar de åsikter och arbetssätt genom vilka vi skall arbeta för studenternas väl. Därför har vi antagit detta åsiktsprogram med vilket vi hoppas kunna framföra studenternas åsikter samt finna ett stöd i kårmedlemmarnas åsikter.

Syftet med kåren är enligt riksdagsbeslut att bedriva studiebevakning. För att kunna göra detta på ett bra sätt krävs en del riktlinjer. Här tas sådana saker upp som berör centrala frågor i studenternas studiesituation som exempelvis studeranderepresentation och högskoleförordningen.

Farmacevtiska Studentkåren verkar för:

  • Att universitetet och studenterna i samråd skall ha ansvaret för att skapa högsta möjliga utbildningskvalitet.
  • Att stor hänsyn skall tas till studenternas åsikter gällande alla utbildningsfrågor.
  • Att utbildningen skall förse studenterna med för arbetslivet relevanta kunskaper.
  • Att utbildningarna följer högskolelagens alla mål för högskoleutbildning i Sverige.
  • Att utbildningarna ständigt utvecklas och förnyas i takt med omvärldens förändring.

FaS styrdokument hittar du på google-driven https://drive.google.com/drive/folders/1OqMYrve-T7Ew45ViWhD0vwIq7_YVRFtv?usp=sharing.

Policydokument

Farmacevtiska Studentkårens styrelse har antagit en rad policydokument som ämnar underlätta kårstyrelsens arbete och verka vägledande i kårens verksamhet.

FaS policydokument hittar du på google-driven https://drive.google.com/drive/folders/1OqMYrve-T7Ew45ViWhD0vwIq7_YVRFtv?usp=sharing.

Riktlinjer

FaS riktlinjer hittar du på google-driven https://drive.google.com/drive/folders/1OqMYrve-T7Ew45ViWhD0vwIq7_YVRFtv?usp=sharing.