Skrivelser

Skrivelser och yttranden

Farmacevtiska Studentkåren arbetar aktivt för att skapa bra förutsättningar för studier vid Uppsala universitet. En del av arbetet är att vara remissinstans gentemot Uppsala universitet, Utbildningsdepartementet och andra enheter som tar beslut om frågor som rör studenterna vid farmaceutiska fakulteten och Uppsala universitet.


Kontakt

Kårens ordförande
ordf@farmis.uu.se

Kontakt

Kårens ordförande
ordf@farmis.uu.se

Höstterminen 2017

171204 – Skrivelse rörande den alternativa tentamensformen under kursen farmakognosi (3FN201)

171013 – Remissvar rörande nationella antagningsomgångar

171001 – Remissvar till Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Vårterminen 2017

170524 – Yttrande rörande Betänkandet -Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017-20)

170313 – Verksamhetsförlagd utbildning – Verklighet eller inte?

170217 – FaS skrivelse rörande temporär receptexpeditionsbehörighet

170213 – Kommentarer från kårsamverkan rörande tillägg till beslut om former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor

Vårteminen 2015

150513 – Yttrande rörande förslag till riktlinjer för genomförande av skriftliga prov i universitetets lokaler

150415 – Yttrande rörande förslag till program och handlingsplan för internationalisering

150415 – Kommentarer rörande förslag till yttrande promemorian kvalitetssäkring av högre utbildning

Höstterminen 2014

140911 – Yttrande angående avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel

140813 – Yttrande rörande revidering av apotekar- och receptarieprogrammen

140701 – Yttrande rörande promemoria om avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete

Vårterminen 2014

140618 – Skrivelse rörande tentamensdatorer

140512 – Yttrande angående mål och strategier

140401 – Yttrande rörande riktlinjer för studie- och karriärvägledning

140204 – UNT höjda busstaxor slår hårt mot studenterna

140122 – Yttrande rörande underlag för budgetunderlag 2015-2017