Kårmöteshandlingar

Handlingar till kårens högsta beslutande organ – Kårmötet

Kårmöte är kårens högsta beslutande organ och handhar kårens angelägenheter på sätt som föreskrivs i dessa stadgar.
Fråga av större principiell betydelse skall avgöras av Kårmöte. 

Kårmöte beslutar exempelvis om kårens styrdokument, ekonomi och väljer kårens ämbetsmän. Alla medlemmar som studerar vid farmaceutiska fakulteten har rösträtt vid kårmötena. Resterande stödmedlemmar och övriga medlemmar äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Kårmöten äger rum i mars, maj, september och november

Vill du påverka vilka frågor som ska drivas kan du lämna in en motion till kårmötet, mall för hur en motion skrivs finns här: Mall för motion

Tyvärr går det inte att ladda nere dokument från hemsidan, du når dom via Google-drive länken: https://drive.google.com/drive/folders/1OqMYrve-T7Ew45ViWhD0vwIq7_YVRFtv?usp=sharing. Finns inte det du söker där är du välkommen på styrelsejouren.

Septembermöte 2019-09-26

Kallelse Septembermöte

Preliminär föredragningslista Septembermöte

Promemoria Septembermöte

Bilaga 0 – Majmöte 2019-05-23

Bilaga 1 – FaS Ekonomisk halvårsrapport 2019

Bilaga 2- FMGOHB halvårsrapport

Bilaga 3 – Proposition gällande bildande och medlemskap i Uppsala Universitets Förenade Studentkårer

Bilaga 4- Uppsala Universitets Förenade Studentkårer styrdokument

Bilaga 5 – Proposition angående tidpunkten då Farmacevtiska Studentkårens verksamhetsplan fastslås

Bilaga 6 – Motion angående redovisning av röstningsresultat och protokollföring av detsamma vid omröstning på Kårmöte och vid Allmänna val_signklar

Bilaga 7 – FaS styrelses svar på Motion angående stadgeändring gällande redovisning av röstningsresultat och protokollföring av detsamma vid omröstning på Kårmöte och vid Allmänna val

Bilaga 8 – Proposition angående reglementesändring för namnet Studenthälsan i Uppsala

Bilaga 9 – Motion gällande Farmaceutiska Studentkårens lika villkorsarbete

Bilaga 10 – FaS styrelses svar på Motion gällande Farmacevtiska Studentkårens lika villkorsarbete

Bilaga 11 – Reptilens framtid

Majmöte 2019-05-23

Kallelse Majmöte

Preliminär föredragningslista Majmöte

Promemoria Majmöte

Bilaga 0 – Marsmöte 2019-03-21_

Bilaga 1 – Motion gällande reglementsändring angående doktorandrådet

Bilaga 2 – FaS styrelses svar på motion gällande reglementsändring angående doktorandrådet

Bilaga 3 – Proposition-Skattmästarens-framtid

Bilaga 4 – Slutrapport från Arbetsgruppen för framtagande av en plan gällande skattmästarens arbetsuppgifter och kompetens i framtiden

Bilaga 5 – Proposition gällande Intentionsavtal angående Kårsamverkans framtid

Bilaga 6 – Samverkansavtal

Bilaga 7 – Uppsala universitets Studentkårers stadgar

Bilaga 8 – Sammanfattning av enkäten om diskriminering och sexuella trakasserier på Farmacevtiska Studentkåren

Bilaga 9 – Arbetsgruppen för lika villkors- och diskrimineringsfrågor på Farmacevtiska studentkårens förslag på hur Farmacevtiska studentkåren ska arbeta med lika villkorsfrågor

Bilaga 10 – Förslag FaS jämlikhetspolicy

Bilaga 11 – Ämbetsbeskrivning verksamhetsgranskare

Bilaga 12 – Ämbetsbeskrivning ekonomisk granskare

Bilaga 13 – Proposition gällande mandat av harmonisering av ämbetsbeskrivningar fastställda av Kårmötet

Bilaga 14 – Proposition gällande höjning av medlemsavgift seniorsektionen

Bilaga 15 – Proposition angående reglementesändring för Farmacevtiska Studentkårens studiesociala ledamot

Bilaga 16 – Information gällande arvoderingsavtal för heltidsarvoderade vid Farmacevtiska Studentkåren

Marsmöte 2019-03-21

Kallelse 

Preliminär föredragningslista

Promemoria

Bilaga 0 – Novembermöte 2018-11-22

Bilaga 1 – FaS verksamhetsberättelse 2018

Bilaga 2 – FaS-Verksamhetsplan-2018-1

Bilaga 3 – Hur frågan kring kårgemensamt standar har hanterats av FaS_190111

Bilaga 4 – Verksamhetsgranskning av Farmacevtiska Studentkåren

Bilaga 5 – Balans- och resultaträkning FaS

Bilaga 6 – Balans- och Resultaträkning FMGOHB

Bilaga 7 -Revisionsberättelse FaS

Bilaga 8 – Revisionsberättelse GO

Bilaga 9 – Information angående Farmacevtiska Studentkårens sponsringsverksamhet

Bilaga 10 – Information från arbetsgruppen för skattmästarens framtid

Bilaga 11 – Farmacevtiska Studentkårens Verksamhetsplan 2019

Bilaga 12 – Proposition angående 12 månaders heltidsarvodering av ordförande

Bilaga 13 – Proposition angående adjungering av ledamot i Seniorsektionen till Alumnföreningen Farmis styrelsemöten 

Bilaga 14 – Proposition angående adjungering av Mentorsakademins ordförande till Alumnföreningen Farmis styrelsemöten 

Bilaga 15 – Kårsamverkans framtid

Bilaga 16 – Samverkansavtal 

Bilaga 17 – Proposition gällande tillsättande av studentrepresentant i Universitetsdirektörens beslutsmöte 

Bilaga 18 – Motion gällande utvidgning av amöberiet 

Bilaga 19 – FaS styrelses svar på motion angående utvidgning av amöberiet

Bilaga 20 – Motion gällande stadgeändring angående doktorandrådet

Bilaga 21 – Proposition angående utformning av styrelsemötesprotokoll

Bilaga 22 – Proposition angående studentrepresentanter i Kommittén för lokalfrågor kopia

Bilaga 23 – Proposition angående reglementesändring gällande kapitelhänvisning

Bilaga 24 – Proposition angående kompletterande könsneutralisering av FaS stadga

Novembermöte 2018-11-22

Kallelse Novembermöte

Preliminär föredragningslista Novembermöte

Promemoria Novembermöte 2018-11-22

Bilaga 0 – Septembermöte 2018-09-27_Justerat

Bilaga 1 – Arvodestatus 2019

Bilaga 2 – FaS budget 2019

Bilaga 3 – FaS ansökan om ställning som studentkår

Bilaga 4 – Intyg FaS 181017

Bilaga 5 – Motion gällande stadgeändring angående doktorandrådet

Bilaga 6 – Motion gällande reglementsändring angående doktorandrådet

Bilaga 7 – FaS Alkoholpolicy

Bilaga 8 – FaS Representationspolicy

Bilaga 9 – Proposition angående könsneutralisering av FaS Åsiktsprogram

Bilaga 10 – Proposition angående redaktionella och grammatiska ändringar av FaS stadga

Bilaga 11 – Proposition angående könsneutralisering av FaS stadga

Bilaga 12 – Proposition angående kompletterande könsneutralisering av FaS stadga

Bilaga 13 – Proposition angående redaktionella och grammatiska ändringar av FaS reglemente

Bilaga 14 – Proposition angående könsneutralisering av FaS reglemente

Bilaga 15 – Ämbetsbeskrivning-Valberedningen-word

Bilaga 16 – Motion angående Ämbetsbeskrivning Farmis-Reptilen ansvarig utgivare

Bilaga 17 – Information från arbetsgruppen för skattmästarens framtid

Bilaga 18 – Proposition angående reglementesändring gällande studentrepresentanter i institutionsstyrelsen på Institutionen för läkemedelskemi

Septembermöte 2018-09-27

Kallelse Septembermöte

Preliminär föredragningslista Septembermöte

Promemoria Septembermöte 2018-09-27

Bilaga 0 – Majmöte 2018-05-22

Bilaga 1 – Halvårsrapport FaS 2018

Bilaga 2 – Halvårsrapport FMGOHB

Bilaga 3 – Proposition angående redaktionella och grammatiska ändringar av FaS stadga

Bilaga 4 – Proposition angående könsneutralisering av FaS stadga

Bilaga 5 – Kårernas representation vid de akademiska högtiderna

Bilaga 6 – Farmacevtiska Studentkårens Dataskyddspolicy

Majmöte 2018-05-22

Kallelse Majmöte 2018-05-22

Preliminär föredragningslista Majmöte 2018-05-22

Promemoria Majmöte 2018-05-22

Bilaga 0 – Marsmöte 2018-03-22

Bilaga 1 – Motion gällande Verksamhetsberättelsens omfång

Bilaga 2 – Proposition gällande undanröjning av kårmötesbeslut – andra läsningen

Bilaga 3 – Proposition angående Kårernas representation vid de akademiska högtiderna

Bilaga 4 – Hur frågan kring kårgemensamt standar har hanterats av FaS

Bilaga 5 – Proposition gällande reglementesändring angående borttagning av proposition till Septembermötet gällande kårens sponsringsverksamhet

Bilaga 6 – Proposition gällande reglementesändring angående reglering av Studierådets priser

Revisionsberättelse FMGOHB

Marsmöte 2018-03-22

Kallelse

Preliminär föredragningslista

Promemoria Marsmötet

Bilaga 0 – Novembermöte 2017-11-23

Bilaga 1 – FaS verksamhetsberättelse

Bilaga 2 – FaS Verksamhetsgranskning

Bilaga 3 – FaS Resultatrapport 2017

Bilaga 4 – FMGOHBs Resultatrapport 2017

Bilaga 5 – FaS Revisionsberättelse 2017

Bilaga 7 – FaS Verksamhetsplan 2018

Bilaga 8 – Proposition gällande offert för mjukvarutjänst från Canon Business Center

Bilaga 9 – Proposition gällande delegation till Farmaceutiska Doktorandrådet (FDR)

Bilaga 10 – Proposition angående Valberedningens sammansättning

Bilaga 11 – Proposition gällande val av Valberedningens ledamöter

Bilaga 12 – Proposition angående undanröjning av kårmötesbeslut

Bilaga 13 – Proposition gällande ändringar av egennamn i reglemente

Bilaga 14 – Proposition gällande kårernas representation vid de akademiska högtiderna

Novembermöte 2017-11-23

Kallelse

Preliminär föredragningslista

Promemoria Novembermötet

Bilaga 0 – Septembermöte 28-09-2017

Bilaga 1 – Tillgänglighetspolicy

Bilaga 2 – Proposition angående Valberedningens sammansättning

Bilaga 3 – Arvodesstatus 2018

Bilaga 4 – Budget 2018

Bilaga 5 – Motion reptilen som e-tidning

Bilaga 6 – Proposition angående tillika-post för Studiesocial ledamot

Bilaga 7 – Proposition angående Studenthälsan i Uppsalas styrelse

Bilaga 8 – Ämbetsbeskrivning Farmis-Reptilen redaktör

Septembermöte 2017-09-21

Kallelse

Preliminär föredragningslista

Promemoria Septembermöte

Bilaga 0 – Majmöte-2017-05-23

Bilaga 1 – Halvårsrapport FaS 2017

Bilaga 2 – Halvårsrapport FMGOHB

Bilaga 3 – Motion gällande e-publicering av Reptilen

Bilaga 4 – Proposition angående kårens sponsringsverksamhet

Bilaga 5 – Proposition angående Studenthälsan i Uppsalas styrelse

Bilaga 6 – Proposition angående reglementesändring till följd av införande av kårrepresentant i SNAPS fullmäktige som tillika-post för FaS VicUt

Bilaga 7 – Proposition angående tillgänglighetspolicy