Kårmöteshandlingar

Handlingar till kårens högsta beslutande organ – Kårmötet

Kårmöte är kårens högsta beslutande organ och handhar kårens angelägenheter på sätt som föreskrivs i dessa stadgar.
Fråga av större principiell betydelse skall avgöras av Kårmöte. 

Kårmöte beslutar exempelvis om kårens styrdokument, ekonomi och väljer kårens ämbetsmän. Alla medlemmar som studerar vid farmaceutiska fakulteten har rösträtt vid kårmötena. Resterande stödmedlemmar och övriga medlemmar äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Kårmöten äger rum i mars, maj, september och november

Vill du påverka vilka frågor som ska drivas kan du lämna in en motion till kårmötet, mall för hur en motion skrivs finns här: Mall för motion

Septembermöte 2018-09-27

Kallelse Septembermöte

Preliminär föredragningslista Septembermöte

Promemoria Septembermöte 2018-09-27

Bilaga 0 – Majmöte 2018-05-22

Bilaga 1 – Halvårsrapport FaS 2018

Bilaga 2 – Halvårsrapport FMGOHB

Bilaga 3 – Proposition angående redaktionella och grammatiska ändringar av FaS stadga

Bilaga 4 – Proposition angående könsneutralisering av FaS stadga

Bilaga 5 – Kårernas representation vid de akademiska högtiderna

Bilaga 6 – Farmacevtiska Studentkårens Dataskyddspolicy

Majmöte 2018-05-22

Kallelse Majmöte 2018-05-22

Preliminär föredragningslista Majmöte 2018-05-22

Promemoria Majmöte 2018-05-22

Bilaga 0 – Marsmöte 2018-03-22

Bilaga 1 – Motion gällande Verksamhetsberättelsens omfång

Bilaga 2 – Proposition gällande undanröjning av kårmötesbeslut – andra läsningen

Bilaga 3 – Proposition angående Kårernas representation vid de akademiska högtiderna

Bilaga 4 – Hur frågan kring kårgemensamt standar har hanterats av FaS

Bilaga 5 – Proposition gällande reglementesändring angående borttagning av proposition till Septembermötet gällande kårens sponsringsverksamhet

Bilaga 6 – Proposition gällande reglementesändring angående reglering av Studierådets priser

Revisionsberättelse FMGOHB

Marsmöte 2018-03-22

Kallelse

Preliminär föredragningslista

Promemoria Marsmötet

Bilaga 0 – Novembermöte 2017-11-23

Bilaga 1 – FaS verksamhetsberättelse

Bilaga 2 – FaS Verksamhetsgranskning

Bilaga 3 – FaS Resultatrapport 2017

Bilaga 4 – FMGOHBs Resultatrapport 2017

Bilaga 5 – FaS Revisionsberättelse 2017

Bilaga 7 – FaS Verksamhetsplan 2018

Bilaga 8 – Proposition gällande offert för mjukvarutjänst från Canon Business Center

Bilaga 9 – Proposition gällande delegation till Farmaceutiska Doktorandrådet (FDR)

Bilaga 10 – Proposition angående Valberedningens sammansättning

Bilaga 11 – Proposition gällande val av Valberedningens ledamöter

Bilaga 12 – Proposition angående undanröjning av kårmötesbeslut

Bilaga 13 – Proposition gällande ändringar av egennamn i reglemente

Bilaga 14 – Proposition gällande kårernas representation vid de akademiska högtiderna

Novembermöte 2017-11-23

Kallelse

Preliminär föredragningslista

Promemoria Novembermötet

Bilaga 0 – Septembermöte 28-09-2017

Bilaga 1 – Tillgänglighetspolicy

Bilaga 2 – Proposition angående Valberedningens sammansättning

Bilaga 3 – Arvodesstatus 2018

Bilaga 4 – Budget 2018

Bilaga 5 – Motion reptilen som e-tidning

Bilaga 6 – Proposition angående tillika-post för Studiesocial ledamot

Bilaga 7 – Proposition angående Studenthälsan i Uppsalas styrelse

Bilaga 8 – Ämbetsbeskrivning Farmis-Reptilen redaktör

Septembermöte 2017-09-21

Kallelse

Preliminär föredragningslista

Promemoria Septembermöte

Bilaga 0 – Majmöte-2017-05-23

Bilaga 1 – Halvårsrapport FaS 2017

Bilaga 2 – Halvårsrapport FMGOHB

Bilaga 3 – Motion gällande e-publicering av Reptilen

Bilaga 4 – Proposition angående kårens sponsringsverksamhet

Bilaga 5 – Proposition angående Studenthälsan i Uppsalas styrelse

Bilaga 6 – Proposition angående reglementesändring till följd av införande av kårrepresentant i SNAPS fullmäktige som tillika-post för FaS VicUt

Bilaga 7 – Proposition angående tillgänglighetspolicy