Mentorsakademin

Mentorsakademin, bestående av representanter inom olika delar av läkemedelsförsörjningen, fungerar som en länk mellan dig som farmacistudent och yrkesverksamheten. Mentorsakademin hjälper dig med frågor du har kring yrkeslivet och ger dig en bättre inblick i läkemedelsbranschen, såväl i Sverige som internationellt.

Mentorsakademin har funnits sedan 2004 och är Farmacevtiska Studentkårens (FaS) egna alumniverksamhet. Bakom Mentorsakademin står FaS Inspektor Anders Karlén, Mentorsakademins grundare Per Manell och Mentorsakademins ordförande Kristofer Klerfalk, som också har stått för den största delen av rekryteringen av Mentorsakademins medlemmar. Det är personer som har olika bakgrund i yrkeslivet och mentorerna täcker med sin kompetens i stort sett samtliga delar av läkemedelssektorn. Det som förenar mentorerna är, med ett par enstaka undantag, att samtliga har studerat till apotekare eller receptarie vid Farmis. Den del av branschen som inte representeras är den akademiska. Även om flera mentorer är disputerade har avsikten redan från början varit att ge de blivande apotekarna och receptarierna en bättre insikt i det framtida arbetslivet utanför akademin.

Mentorsakademin har en gedigen sammansättning. Där återfinns bland annat 11 personer med VD-befattning, t.ex. Richard Bergström från LIF, Apotekarsocietetens ordförande Eva Sjökvist-Saers samt EMEA:s högste chef Thomas Lönngren. Se Mentorsakademins medlemmar i helhet under fliken ”Mentorer”. Sannolikt är Mentorsakademin Sveriges enda alumniförening med en OS-guldmedaljör i curling.

Verksamheten har hittills främst bestått av Mentorsträffar med föreläsningar på Pharmen, studiebesök på olika företag samt Mentorsluncher. Verksamhetens huvudfokus har dock alltid varit att få en interaktion mellan studenterna och mentorerna. Tyvärr kan studenterna ibland känna en, förvisso obefintlig, men ändå upplevd barriär inför att våga kontakta en framgångsrik mentor med många år i branschen. För att råda bot på detta inrättar nu Mentorsakademin därför Kursmentorer med start vårterminen 2009. En Kursmentor är en apotekare eller receptarie med ett fåtal yrkesverksamma år. Detta borgar för att både mentorn och studenten har lättare att hitta en gemensam utgångspunkt. Samtliga apotekar- och receptariekurser har i dagsläget fått en Kursmentor med samma utbildning som studenterna genomför. För att få en mer kontinuerlig verksamhet kommer Kursmentorn följa ”sin” kurs under hela utbildningen. Kursmentorn besöker kursen på BMC i början på varje termin och berättar om Mentorsakademins program. Verksamheten utökas nu också med Mentorspubar på Pharmen en kväll i månaden då Kursmentorn ägnar sig speciellt åt ”sina” studenter. Mentorsakademins tidigare arrangemang fortsätter som innan. Kursmentorerna är en förstärkning till en redan stark verksamhet som är oerhört viktig att fortsätta utveckla då Farmis i Uppsala har unika möjligheter att organisera denna typ av kontakt med läkemedelsbranschen jämfört med övriga utbildningsorter i landet.

För generella frågor, kontakta mentorsakademin@farmis.uu.se
Du kan även kontakta din kursmentor

Kursmentorer!!!!!!!!

Mentorer!!!!!