CALL FOR: A student representative to The Quality Advisory Board

CALL FOR: A student representative to The Quality Advisory Board

(for english, see below)

Farmacevtiska Studentkåren söker en student som kan representera alla studenter vid Uppsala universitet i Kvalitetsrådet! Kvalitetsrådet är rådgivande till rektor i frågor som rör universitetsövergripande kvalitetsarbete. Kvalitetsrådet gör följande:

 • Aktualiserar och driver frågor av principiell betydelse för kvaliteten i Uppsala universitets verksamhet, för dialog med organ och befattningshavare med ansvar för kvalitetsfrågor, och vid behov lämnar förslag på åtgärder till rektor.
 • Bidrar till utbyte av kunskaper och erfarenheter avseende kvalitetsfrågor mellan universitetets olika delar.
 • Medverkar i utformning och uppföljning samt verkar för implementering av Uppsala universitets program för kvalitetsarbete och åtföljande handlingsplaner.
 • Bidrar med återkoppling vid utarbetande av underlag i samband med externa kvalitetsbedömningar på lärosätesnivå.
 • Fungerar som styr- eller referensgrupp för större universitetsövergripande utvärderingar eller andra kvalitetsutvecklingsprojekt.
 • Följer nationell och internationell utveckling inom området.
 • Fungera som remissinstans.

Kvalitetsrådet sammanträder cirka tre gånger per termin. Det första mötet är 6/2. Intresseanmälan eller frågor tas emot till Alva på vicut@farmis.uu.se senast 4/2. Detta är ett universitetscentralt uppdrag som ger dig premiering vid ansökan om utbytesstudier via Internationella kansliet.

————–

CALL FOR: A student representative to The Quality Advisory Board

The Pharmaceutical Student Union is looking for a student representative to represent all students at Uppsala university in The Quality Advisory Board. The Quality Advisory Board advises the Vice-Chancellor on issues of university-wide quality management. The Board’s main responsibility’s include:

 • Raising and pursuing fundamental quality issues in the activities of Uppsala University, maintaining continual dialogue with authorities and decision-makers responsible for quality issues and when necessary, suggesting actions for the Vice-Chancellor to take.
 • Contributing to the exchange of knowledge and experience on quality matters between the different parts of the University.
 • Shaping, following up and implementing Uppsala University’s Programme for Quality Management and associated action plans.
 • Giving feedback in connection with external quality evaluations at the university level.
 • Working as steering committee or reference group in major university-wide evaluations or other quality development projects.
 • Following developments in the area of quality management at national and international level.

The Quality Advisory Board convene approximately 3 times per term. The first meeting is 6/2. If you are interested or if you have any questions, please contact Alva by email: vicut@farmis.uu.se before 4/2. This is a central mandate, which gives you advantages in applying for exchange studies via the International office.

Please follow and like us:

Lämna en kommentar