UTLYSNING: Studentrepresentant för Granskning av utbildningars innehåll

UTLYSNING: Studentrepresentant för Granskning av utbildningars innehåll

[ENGLISH BELOW]

Kommittén för lika villkor inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci avser att under läsåret 2018/2019 påbörja arbetet med att genomlysa innehållet i vetenskapsområdets utbildningar i syfte att säkerställa att inga kränkande exempel förekommer i det utbildningsmaterial som studenter kommer i kontakt med under studietiden.

Med utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna är kommittén för lika villkor intresserad av att ta reda på om studenterna upplever att kränkande eller stereotypa exempel förekommer i text och bild i undervisningsmaterial såsom kursböcker, artiklar, fallstudier (case) eller presentationer vid föreläsningar. Exempel på kränkande eller stereotypa exempel kan vara text eller bild i vilka män framställs som mer högutbildade än kvinnor, homo-, bi- eller transsexuella samt queer framställs som avvikelser från normen eller personer med funktionsnedsättning, utländsk bakgrund, en viss religion eller trosuppfattning förlöjligas.

En studentrepresentant ska inhämta åsikter från studenterna som kortfattat kan beskriva förekomsten av kränkande exempel enligt nedanstående modell:

• Beskrivning av det kränkande exemplet

• Förklaring varför det upplevs som kränkande

• I vilken kurs/moment förekommer det kränkande exemplet

• Vilken typ av kursmaterial handlar det om (bok, artikel, case, presentation vid föreläsning)

Arbetet ska vara klart senast 15 februari.

Deadline för ansökan är 5 december till soc@farmis.uu.se

________________________

Review of educational content

The Committee on Equal Opportunities in the field of medicine and pharmacy is planning to investigate the review of the content of postgraduate education programs for the purpose to ensure that no offensive examples are found in the study material of students.

Based on the seven grounds for discrimination, the Committee on Equal Opportunities is interested in find out if the students perceive that offensive or stereotypical examples appear in text and/or image in teaching materials such as course books, articles, case studies or presentations at lectures. Examples of offensive or stereotypical examples may be text or image in which men appear as more highly educated than women, gay, bisexual or transgender as well as queer are produced as deviations from the norm or people with disabilities, foreign background, a particular religion or beliefs are ridiculed.

A student will gather opinions from the students who can briefly describe the existence of offensive examples according to the model below:

• Description of the offending example

• Explanation of why it is perceived as offensive

• In what course/moment the offending example is

• What kind of course material is it about (book, article, case, presentation at lecture)

Deadline for the project is 15th of February.

Deadline for application is December 5th to soc@farmis.uu.se

Please follow and like us:

Leave a Comment