Utlysning: arbetsgrupp för nytt utskott

I kårens verksamhetsplan 2017 står det att vi ska se över möjligheten att skapa ett nytt utskott med uppgift att öka medlemsantalet.

I Informationsansvarigas ämbetsbeskrivning står bland annat följande:

”Farmacevtiska Studentkårens Informationsansvarig åligger att hantera kårens aktuella informationskanaler samt sprida adekvat information via dessa om kårens verksamhet i syfte att rekrytera nya medlemmar, behålla redan existerande medlemmar och öka deltagandet i kårens aktiviteter”

På ämbetsrådet 7 september frågade vi ämbetsmännen huruvida man ser på att se över om Informationsansvariga ska utvecklas till ett Informationsutskott. Konsensus var att det var en idé värd att undersöka. Önskvärt vore tidigare Informationsansvariga, Handläggare eller bara ett genuint intresse för att rekrytera fler medlemmar till kåren.

Med denna bakgrund utlyser vi härmed en arbetsgrupp om ca fyra (4) personer. Hör av er till ordf@farmis.uu.se.


The executive plan of 2017 states that we will look into the possibility of creating a new committee with the task of increasing our members number.

In the description for our Information Officers it says:

”The Information Officers is responsible for managing the current information channels of the union, as well as disseminating adequate information via these about the activities of the union in order to recruit new members, retain existing members and increase participation in the activities of the union.

At the meeting with our union officers in September, we asked what they think about develop the Information Officers to at information committee. Consensus was that it was an good idea worth investigating. Preferably, former Information Officers, Managers or just a real interest in recruiting more members to the Corps.

With this in mind, we hereby announce a working group of approximately four (4) persons. Contact ordf@farmis.uu.se.

Lämna en kommentar